ES 2011. gada energoefektivitātes plāns

Energoefektivitāte ir Eiropas Savienības enerģētikas politikas svarīga daļa un efektīvs instruments cīņā pret klimata pārmaiņām, vienlaikus samazinot rēķinus par patērēto enerģiju un mazinot Eiropas atkarību no ārējiem piegādātājiem.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. 2011. gada energoefektivitātes plāns (COM(2011) 109 galīgā redakcija, 8.3.2011.).

KOPSAVILKUMS

Energoefektivitāte ir Eiropas Savienības enerģētikas politikas svarīga daļa un efektīvs instruments cīņā pret klimata pārmaiņām, vienlaikus samazinot rēķinus par patērēto enerģiju un mazinot Eiropas atkarību no ārējiem piegādātājiem.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Paziņojumā ir izklāstīti plāni tādas ekonomikas sekmēšanai, kurā tiek ņemti vērā planētas resursi, ar to ievieš zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa sistēmu, uzlabo ES enerģētisko neatkarību un paaugstina energoapgādes drošību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

Šis plāns ir daļa no “20-20-20” mērķiem, kas minēti ES klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumā 2020. gadam. Pārējie divi mērķi ir līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un panākt, ka 20 % no ES patērētās enerģijas tiek iegūta no atjaunojamiem energoresursiem.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapās, kas veltītas energoefektivitātei, ekodizainam un programmai “Saprātīga enerģija Eiropai” .

GALVENIE TERMINI

Pretrunīgas intereses ir situācija, kad ne īpašnieki, ne īrnieki negrib maksāt par energoefektivitātes paaugstināšanu īpašumā, jo ieguvumi jādala ar otru pusi.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10.-35. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1.-56. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 27.08.2015