Radioaktīvie atkritumi un lietotā kodoldegviela - drošības noteikumi

Direktīva 2011/70/Euratom - radioaktīvo atkritumu droša apsaimniekošana

AKTS

Padomes Direktīva 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti šādi aspekti:

principi, kas jāievēro, izstrādājot valstu politiku attiecībā uz radioaktīvajiem atkritumiem un lietoto kodoldegvielu, kas radusies civilās kodoldarbības rezultātā;

valsts normatīvo aktu un struktūras sistēmu darbības joma;

noteikumi par apglabāšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvā ir noteikts, ka ES valstu izstrādātās radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas valsts politikas pamatā ir šādi principi:

jārada pēc iespējas mazāks atkritumu daudzums;

visi atkritumu rašanās un apsaimniekošanas posmi ir savstarpēji saistīti;

drošība ir prioritāte;

ar visu drošības prasību izpildi saistītās izmaksas pilnībā sedz tas, kurš ir radījis atkritumus;

visus lēmumu pieņemšanas procesus dokumentē.

Katra ES valsts ir atbildīga par tās radīto radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanu.

Katrai valstij ir jāīsteno šādu materiālu valsts normatīvo aktu un struktūras sistēmu, kas ietver šādus elementus:

valsts apsaimniekošanas programma;

drošas apsaimniekošanas pasākumi;

licenču piešķiršanas sistēma apsaimniekošanas darbībām;

drošības prasību izpildes pasākumi;

pienākumu sadale dažādos apsaimniekošanas posmos;

sabiedrības informēšana un līdzdalība;

pienācīgs finansējums.

Valsts apsaimniekošanas programma

Programmā ir jāiekļauj šādi aspekti:

vispārējie politikas mērķi un skaidrs laika grafiks;

lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu uzskaite un turpmākās aplēses par to daudzumu;

plāni laikposmam pēc atkritumu glabātavas darbības slēgšanas;

programmas īstenošanas pienākumu sadale;

valsts programmas īstenošanas izmaksu novērtējums;

finanšu shēma(-s);

vienošanās, kas noslēgtas ar citām valstīm (ES teritorijā un ārpus tās);

pārredzamas informācijas sniegšanas politika.

Regulatīvā iestāde

Šai iestādei jābūt funkcionāli nodalītai no struktūrām, kas rada vai izplata radioaktīvos atkritumus un lietoto kodoldegvielu.

Licencēšanas sistēma

Uzņēmumiem, kas strādā ar kodolatkritumiem, šo darbību veikšanai ir jāsaņem licence. Uzņēmumi uzņemas galveno atbildību par to drošu apsaimniekošanu.

Lai saņemtu licenci, uzņēmumam ir jāpierāda, ka tas spēj:

drošā veidā uzstādīt un ekspluatēt kodoliekārtu, kā arī pārtraukt tās ekspluatāciju;

nodrošināt, lai glabātuve ir droša arī laikposmā pēc slēgšanas.

Periodiska novērtēšana

Reizi 10 gados dalībvalstis organizē valsts sistēmu, regulatīvās iestādes un/vai valsts programmas pašnovērtējumus un starptautisku salīdzinošo novērtējumu ar mērķi nodrošināt augstu drošības standartu ievērošanu.

Apglabāšana

Radioaktīvie atkritumi ir jāapglabā valstī, kurā tie ir radīti, ja vien nav noslēgta vienošanās ar citām valstīm.

Ja atkritumus pārsūta uz kādu ārpussavienības valsti, atbildību par drošību joprojām uzņemas ES valsts, kurā atkritumi radīti. Nosūtītājai valstij ir jānodrošina, lai saņēmēja valsts:

ir noslēgusi vienošanos ar ES par radioaktīvo atkritumu / lietotās kodoldegvielas pienācīgu apsaimniekošanu;

ir izveidojusi apsaimniekošanas un apglabāšanas programmas, kas atbilst šajā direktīvā minētajiem drošības standartiem;

ir atļāvusi apglabāšanas iekārtas darbību jau pirms materiālu nosūtīšanas.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2011. gada 22. augusta.

KONTEKSTS

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/70/Euratom

22.8.2011.

23.8.2013.

OV L 199, 2.8.2011., 48.-56. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 16.09.2015