Ēku energoefektivitāte

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Sākotnējās direktīvas grozījumi

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva 2010/31/ES ir piemērojama kopš 2010. gada 8. jūlija, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2012. gada 9. jūlijam.

Direktīva (ES) 2018/844 ir piemērojama kopš 2018. gada 9. jūlija, un tā ir jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2020. gada 10. martam.

KONTEKSTS

ES ēku nozare ir lielākais enerģijas patērētājs Eiropā, un ēku vajadzībām tiek izmantoti 40 % enerģijas galapatēriņa, savukārt aptuveni 75 % ēku ir ar zemu energoefektivitāti. Ņemot vērā šādus sliktus energoefektivitātes rādītājus, viens no ES ilgtermiņa mērķiem ir ēku fonda dekarbonizācija. Šī direktīva ir svarīgs elements, lai ēkas padarītu energoefektīvākas.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Ēkas inženiertehniskā sistēma: tehnisks aprīkojums, kas nodrošina ēkas vai ēkas daļas telpas apkuri, telpas dzesēšanu, ventilāciju, mājsaimniecības karstā ūdens apgādi, iebūvēto apgaismojumu, ēkas automatizāciju un vadību, elektroenerģijas ražošanu objektā, vai šādu sistēmu kombinācija, ieskaitot tās sistēmas, kurās izmanto atjaunojamo energoresursu enerģiju.
Gandrīz nulles enerģijas ēka: ēka, kurai ir augsta energoefektivitāte. Ļoti maza daudzuma vajadzīgo enerģiju būtu ļoti lielā mērā jāsedz no atjaunojamajiem enerģijas avotiem, tostarp uz vietas vai netālu ražotu enerģiju no atjaunojamajiem avotiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) (OV L 153, 18.6.2010., 13.–35. lpp.)

Turpmāki Direktīvas 2010/31/ES grozījumi ir iekļauti tās pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Ieteikums (ES) 2016/1318 (2016. gada 29. jūlijs) par gandrīz nulles enerģijas ēku veicināšanas vadlīnijām un par paraugpraksi, kā nodrošināt, ka no 2020. gada visas jaunās ēkas ir gandrīz nulles enerģijas ēkas (OV L 208, 2.8.2016., 46.–57. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Dalībvalstu panākumi virzībā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātes uzlabošanai (COM(2013) 225 final, 18.4.2013.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1.–56. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 244/2012 (2012. gada 16. janvāris), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, nosakot salīdzinošās metodoloģijas sistēmu izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanai ēkām un būves elementiem (OV L 81, 21.3.2012., 18.–36. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.08.2018