Elektroenerģijas iekšējais tirgus

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/72/EK — noteikumi attiecībā uz ES elektroenerģijas tirgu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Noteikumi nozares organizācijai

Nozares organizācijai paredzēto noteikumu mērķis ir izveidot konkurētspējīgu un drošu elektroenerģijas tirgu, kas ilgtermiņā neapdraud vidi.

ES valstis uzņēmumiem, kas darbojas elektroenerģijas nozarē, var piemērot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz drošumu un piegādes drošumu, pakalpojuma regularitāti un kvalitāti, cenu, vides aizsardzību un energoefektivitāti.

ES valstīm ir jānodrošina, ka visiem patērētājiem ir tiesības izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju un ar operatora palīdzību trīs nedēļu laikā to viegli nomainīt. Tām ir jānodrošina arī tas, lai patērētāji saņemtu visus attiecīgos patēriņa datus.

Elektroenerģijas piegādātājiem ir pienākums informēt tiešos lietotājus par:

ES valstīm ir jāizveido neatkarīgs mehānisms (enerģētikas ombuds vai patērētāju organizācija), kas efektīvi izskatītu sūdzības un izšķirtu strīdus.

ES valstīm ir arī pienākums nodrošināt piegādes drošuma uzraudzību. Tām ir jādefinē tehniskie drošības kritēriji, lai nodrošinātu savu valsts tīklu integrāciju vienā vai vairākos reģionālos līmeņos. Papildus tam, valstu regulatīvajām iestādēm ir jāsadarbojas ar Energoregulatoru sadarbības aģentūru, lai nodrošinātu regulatīvo sistēmu saderību starp reģioniem.

Enerģijas ražošana

ES valstis nosaka kritērijus, kurus ir jāievēro enerģijas ražošanas iekārtu būvniecības procesā to teritorijā, ņemot vērā tādus aspektus kā:

Pārvades sistēmas vadīšana

ES valstīm no 2012. gada 3. marta bija jānodala pārvades sistēmas no pārvades sistēmu operatoriem.

Pirms uzņēmumu norīko par pārvades sistēmas operatoru, tam ir jāiziet sertifikācijas process. ES valstu norīkoto pārvades sistēmu operatoru saraksts ir jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pārvades sistēmas operatori atbild galvenokārt par:

Sadales tīklu darbība

ES valstīm ir pienākums norīkot sadales sistēmu operatorus vai arī prasīt, lai to dara uzņēmumi, kam pieder sadales sistēmas vai kas par tām atbild.

Sadales sistēmas operatori atbild galvenokārt par:

ES valstis var izveidot arī slēgtas sadales sistēmu elektroenerģijas sadalei ģeogrāfiski ierobežotās rūpnieciskās, komerciālās vai koplietojuma pakalpojumu vietās.

Atsevišķa uzskaite un grāmatvedības pārskatāmība

ES valstīm un kompetentajām iestādēm ir tiesības piekļūt elektroenerģijas uzņēmumu grāmatvedībai, ievērojot konfidencialitāti attiecībā uz noteiktu informāciju.

Elektroenerģijas uzņēmumi savā grāmatvedībā atsevišķi uzskaita pārvades un sadales darbības.

Sistēmas piekļuves organizācija

ES valstīm ir pienākums ieviest sistēmu, kas trešām personām dod piekļuvi pārvades un sadales sistēmām. Sistēmas piekļuves tarifi ir jāpublicē.

ES valstīm ir arī jānosaka objektīvi un nediskriminējoši kritēriji, kurus ievēro, piešķirot atļaujas tiešo līniju būvniecībai to teritorijā.

Valsts regulatīvās iestādes

ES valstis norīko vienu valsts regulatīvo iestādi valsts līmenī. Tā ir neatkarīga un izmanto savas pilnvaras taisnīgi. Tās nozīmīgākie uzdevumi ir šādi:

Mazumtirdzniecības tirgi

Ir jānosaka pienākumi attiecībā uz līgumiem, saistībām pret lietotājiem, datu apmaiņas un līguma izpildes noteikumiem, datu īpašumtiesībām un uzskaiti.

Lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, ir tiesības vienlaikus slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem.

Atkāpes

Ja tirgū rodas pēkšņa krīze vai ja ir apdraudēta personu drošība, ES valsts var ieviest vajadzīgos aizsardzības pasākumus. Atkāpes var piemērot arī tad, ja rodas problēmas izolēto sistēmu darbībā.

Ar Direktīvu 2009/72/EK no 2011. gada 3. marta atcēla Direktīvu 2003/54/EK.

Viedās mērierīces — līdz šim sasniegtais progress

Eiropas Komisija 2012. gadā pieņēma Ieteikumu 2012/148/ES. Tajā ir izklāstīti ieteikumi attiecībā uz:

Saskaņā ar Direktīvu 2009/72/EK ES valstis 2012. gadā iesniedza ziņojumus Komisijai par savu izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem attiecībā uz viedo mērierīču sistēmu izvēršanu. Šī salīdzinošā novērtējuma rezultāti 2014. gadā tika publicēti Komisijas ziņojumā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 3. septembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2011. gada 3. martam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta elektroenerģijas tirgu reglamentējošajiem tiesību aktiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/72/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 55.–93. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Ieteikums 2012/148/ES (2012. gada 9. marts) par gatavošanos viedo mērierīču sistēmu izvēršanai (OV L 73, 13.3.2012., 9.–22. lpp.)

Komisijas ziņojums. Salīdzinošs novērtējums par viedo uzskaites mēraparātu ieviešanu 27 ES dalībvalstīs, īpaši pievēršoties elektroenerģijai (COM(2014) 356 final, 17.6.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2016