ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 713/2009 — Energoregulatoru sadarbības aģentūras izveide.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Aģentūra:

2011. gadā ar Regulu (ES) Nr. 1227/2011 (pazīstama ar nosaukumu REMIT — Regula par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību) aģentūrai tika uzticēti papildu uzdevumi. Regulas mērķis ir palielināt ES enerģijas tirgu pārredzamību un stabilitāti un novērst iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu darījumos un tirgus manipulācijas.

2013. gadā ar Regulu (ES) Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes, Aģentūrai piešķīra jaunu pienākumu izraudzīties un uzraudzīt kopīgu interešu projektus.

Aģentūra ad hoc kārtībā var izveidot ekspertu grupas, kas tai sniedz atbalstu politikas izstrādē. Patlaban ir izveidotas trīs ekspertu grupas, kuru darbs ir vērsts uz:

KONTEKSTS

Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER), kas ir ES aģentūra, izveidoja ar trešo enerģētikas tiesību aktu kopumu, lai panāktu lielāku progresu elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanā.

Aģentūra savu darbu oficiāli uzsāka 2011. gada martā, un tās galvenā mītne atrodas Ļubļanā, Slovēnijā.

GALVENIE TERMINI

* Energoregulatori: ES valstu norīkotas struktūras, kuru uzdevums ir nodrošināt šo valstu enerģijas tirgu pienācīgu darbību, t. i., nodrošināt, ka enerģijas piegādātāji pilda savus pienākumus un ka patērētājiem tiek sniegti uzticami pakalpojumi par godīgu cenu.

* Pārvades sistēmu operators (PSO): uzņēmums, kas valsts vai reģionālā mērogā pārvada enerģiju, piemēram, dabasgāzi vai elektroenerģiju, izmantojot fiksētu infrastruktūru.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 713/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (OV L 211, 14.8.2009., 1.–14. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 713/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (2011. gada 25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1.–16. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 347/2013 (2013. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009 (OV L 115, 25.4.2013., 39.–75. lpp.) Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.10.2015