Atjaunojamo energoresursu avotu izmantošanas veicināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/28/EK — atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar Direktīvu (ES) 2015/1513 groza Direktīvu 2009/28/EK un 98/70/EK, kas ir ES tiesību akts par benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti. Cita starpā tās mērķis ir uzsākt pāreju no tradicionālās* (pirmās paaudzes) biodegvielas uz moderno* (otrās paaudzes) biodegvielu, kas rada ievērojamu SEG ietaupījumu. Ar to tiek noteikta 7 % robežvērtība tradicionālajai biodegvielai, lai ņemtu vērā atjaunojamās enerģijas direktīvā iekļautos mērķus par enerģijas galapatēriņu transporta jomā 2020. gadā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 25. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2010. gada 5. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem: enerģija no nefosiliem energoresursiem, piemēram, vēja, saules, ģeotermālā enerģija, hidroenerģija, biomasas enerģija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes (piemēram, metāns).

Tradicionālā biodegviela: tiek iegūta no pārtikas kultūraugiem, piemēram, cukura, cietes un augu eļļas, Tā tiek ražota no zemes resursiem, izmantojot tādas izejvielas, kuras var izmantot arī pārtikai un dzīvnieku barībai.

Modernā biodegviela: tiek iegūta no avotiem, kas tiešā veidā nekonkurē ar pārtikai un dzīvnieku barībai izmantojamiem kultūraugiem, piemēram, atkritumi un lauksaimniecības pārpalikumi.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16.–62. lpp.)

Direktīvas 2009/28/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (OV L 350, 28.12.1998., 58.–68. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 21.02.2017