Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020)

KOPSAVILKUMS:

Atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem personām ar invaliditāti — COM(2010) 636 galīgā redakcija

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā izklāstīta stratēģija, lai dotu iespēju personām ar invaliditāti pilnībā izmantot savas tiesības un piedalīties sabiedrībā un ekonomikā līdzvērtīgi pārējiem.

Šīs stratēģijas pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija“Par personu ar invaliditāti tiesībām” (UNCRPD), un tā arī papildina stratēģiju “Eiropa 2020” (ES stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei) un Lisabonas līgumā atzīto Eiropas Pamattiesību hartu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šajā stratēģijā ir uzsvērtas astoņas vienotas rīcības jomas starp ES un ES valstīm:

pieejamība: jānodrošina preču, pakalpojumu un atbalsta ierīču pieejamība personām ar invaliditāti;

līdzdalība: jānodrošina, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā izmantot savas pamattiesības kā Eiropas pilsoņi;

līdztiesība: jānodrošina, lai īstenotās stratēģijas (gan ES, gan valstu līmenī) veicinātu līdztiesību;

nodarbinātība: jānodrošina, lai vairāk personu ar invaliditāti piedalītos darba tirgū, kā arī jānodrošina vieglāka piekļuve darbavietām;

izglītība un apmācība: jānodrošina, lai skolēni un studenti ar invaliditāti varētu izmantot pieejamu izglītības sistēmu un mūžizglītības programmas; Eiropas Komisija jau ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, kas attiecas uz izglītību, piemēram, Eiropas Aģentūra izglītības attīstībai personām ar īpašām vajadzībām;

sociālā aizsardzība: jārisina tādi izplatīti sociālie izaicinājumi, ko izjūt cilvēki ar invaliditāti, piemēram, ienākumu nevienlīdzība, nabadzības risks un sociālā atstumtība. Šīs sociālās aizsardzības nodrošināšanai var izmantot ES struktūrfondus un ES valstu nacionālos pasākumus;

veselība: jānodrošina, lai personas ar invaliditāti saņemtu vienlīdzīgu un lētu pieeju (garīgās) veselības pakalpojumiem un iestādēm;

pasākumi ārējās darbības jomā: atbalstīt personu ar invaliditāti tiesības starptautiskā līmenī.

Lai vislabāk īstenotu stratēģiju, ES iestādēm un ES valstīm jādarbojas kopīgi, lai:

popularizētu ar invaliditāti saistītus jautājumus;

attīstītu finansēšanas iespējas;

uzlabotu statistikas datus;

nodrošinātu to, lai tiktu ieviesta UNCRPD.

Par UNCRPD īstenošanas progresu ir ziņots 2014. gada Komisijas dienestu darba dokumentā.

KONTEKSTS

ES astoņdesmit miljoniem personu (sestajai daļai iedzīvotāju) ir viegla līdz smaga invaliditāte. Šo personu, kurām vides un attieksmes šķēršļi liedz pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrībā un ekonomikā, nabadzība vidējo ES līmeni pārsniedz par 70 %.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020): atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem (COM(2010) 636 galīgā redakcija, 15.11.2010.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments. Ziņojums par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu Eiropas Savienībā (SWD(2014) 182 final, 5.6.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.10.2015