Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas Savienībā

KOPSAVILKUMS:

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību — COM(2010) 758 galīgā redakcija

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Ar šo paziņojumu izveido Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, kas ir viena no pamatiniciatīvām stratēģijā “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Tajā ir izklāstīts, kā dažādas politikas jomas un konkrētas rīcības var palīdzēt sasniegt mērķi līdz 2020. gadam no nabadzības un sociālās atstumtības izglābt vismaz 20 miljonus iedzīvotāju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

Saskaņā ar šo platformu paredzēts izveidot partnerību starp dažādām sabiedrības grupām, tai skaitā valstu valdībām, ES iestādēm, reģionālajām iestādēm un pašvaldībām, NVO un cilvēkiem, kuri dzīvo nabadzībā.

To partnerības mērķis ir attīstīt ES mēroga pieejas visās jomās, kas saistītas ar sociālo iekļaušanu, jo īpaši ar:

darba iespējām, novērtējot valstu iekļaušanas stratēģijas un Eiropas stratēģiju, lai radītu jaunas darbavietas un attīstītu darba ņēmēju prasmes;

piekļuvi pamatpakalpojumiem un sociālo aizsardzību, jo īpaši saistībā ar sabiedrības novecošanu un sociālās atstumtības palielināšanos;

izglītību un jaunatni, lai mazinātu priekšlaicīgu skolas pamešanu un nevienlīdzību izglītības jomā;

migrantu ekonomisko un sociālo integrāciju, īstenojot jaunu Eiropas stratēģiju;

diskriminācijas novēršanu, jo īpaši pret minoritātēm, personām ar invaliditāti un bezpajumtniekiem, kā arī finansiālās neatkarības un dzimumu līdztiesības uzlabošanu;

piekļuvi informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, tīkla pakalpojumiem, kā arī finanšu (banku) pamatpakalpojumiem un energopakalpojumiem (apgaismojums un apkure).

Piecasdarbības jomas

1.

Rīcība visās politikas jomās, lai cīnītos pret nabadzību, bet jo īpaši attiecībā uz darba tirgu, minimālo ienākumu atbalstu, veselības aprūpi, izglītību un mājokļiem.

2.

Efektīvāka ES fondu (tostarp struktūrfondu) līdzekļu izmantošana sociālās iekļaušanas atbalstam.

3.

Plaši izmēģinājumi un derīgo un nederīgo sociālās politikas inovāciju (sociālo problēmu risināšanas metožu un instrumentu) novērtēšana pirms to plašākas īstenošanas.

4.

Sadarbība ar NVO un interešu grupām, lai efektīvāk atbalstītu sociālās politikas reformu īstenošanu.

5.

Politikas koordinācijas uzlabošana starp ES valstīm, izmantojot atklātās koordinācijas metodi sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas jomā (“sociālā AKM”) un jo īpaši Sociālās aizsardzības komitejas darbu.

Pamatdarbības

Visas ES valstis ir noteikušas valstu izaugsmes mērķus un politiku, ņemot vērā stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus. Komisija uzrauga šīs reformas saskaņā ar ekonomikas politikas koordinācijas ikgadēju ciklu, ko sauc par Eiropas pusgadu. Pēc tam tā sniedz ieteikumus turpmākajiem 12–18 mēnešiem.

Progress piecās darbības jomās tiek sniegts rezultātu pārskatos. 2013. gada jūlijā bija pabeigtas 23 no 64 Komisijas iniciatīvām. Tās ietver:

Komisijas ieteikumu ES valstīm par banku pakalpojumu vienkāršošanu un

Pašreizējā rīcība ietver Eiropas Inovācijas partnerības aktīvām un veselīgām vecumdienām uzsākšanu un darbības, lai nodrošinātu, ka ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam (“Apvārsnis 2020”) tiek saglabāti nabadzības mazināšanas un sociālās iekļaušanas mērķi.

KONTEKSTS

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai (COM(2010) 758 galīgā redakcija, 16.12.2010.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.10.2015