Programmas mikrofinansēšanas attīstības veicināšanai Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai

Regula (ES) Nr. 1296/2013 par ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (“EaSI”) un ar kuru groza Lēmumu Nr. 283/2010/ES

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Saskaņā ar lēmumu instruments, kura budžets bija 100 miljoni euro četru gadu posmā (2010.–2013.), bija paredzēts, lai padarītu mikrofinansējumu vieglāk pieejamu šādām mērķa grupām:

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1296/2013 šī iniciatīva tika iekļauta ES EaSI programmas mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības jomā, kas tika pārņemta no progresa mikrofinansēšanas instrumenta. Regula (ES, EURATOM) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, atjaunina orientējošo procentuālo daudzumu, ko vidēji piemēro visā programmas darbības laikā līdz trim apakšprogrammām*. Tādējādi mikrofinansēšanai un sociālajai uzņēmējdarbībai būtu jāizmanto vismaz 18 % no kopējā budžeta.

EaSI ne vien ļauj mērķa grupu personām un uzņēmumiem vieglāk piekļūt mikrofinansējumam, bet arī:

Ar nosacījumu, ka mikrofinansējums tiek piešķirts cilvēkiem un mikrouzņēmumiem vai finansējums tiek piešķirts sociālajiem uzņēmumiem, mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības atbalstam var piekļūt ar valsts un privāto struktūru, kas dibinātas Savienības dalībvalstīs, Islandē, Albānijā, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā, Serbijā un Turcijā, starpniecību. ES atbalstu galvenokārt īsteno ar finanšu instrumentiem, kas paredzēti ES finanšu regulā (Regula (ES) 2018/1046), ar ko cita starpā groza Regulu (ES) Nr. 1296/2013 un atjaunina un vienkāršo noteikumus, ko piemēro ES kopbudžetam.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS UN REGULA IR PIEMĒROJAMI?

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Mikrofinansējums: aizdevumi līdz 25 000 euro, kas tiek izsniegti galvenokārt mazajiem uzņēmumiem un sociālajiem uzņēmējiem.
Sociālais uzņēmums: sociālās ekonomikas dalībnieks, kura galvenais mērķis ir radīt sociālo ietekmi, nevis gūt peļņu to īpašniekiem vai akcionāriem.
Mikrouzņēmums: uzņēmums, kurā ir nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai gada bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz divus miljonus euro.
Apakšprogrammas: EaSI programmā ir trīs apakšprogrammas. Tās atbalsta:

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 283/2010/ES (2010. gada 25. marts), ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (OV L 87, 7.4.2010., 1.–5. lpp.)

Lēmuma Nr. 283/2010/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1296/2013 (2013. gada 11. decembris) par Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (“EaSI”) un ar kuru groza Lēmumu Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (OV L 347, 20.12.2013., 238.–252. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1.–222. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.02.2020