Eiropa 2020 — Eiropas Savienības stratēģija izaugsmei un nodarbinātībai

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2010) 2020 galīgā redakcija) “Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”

KĀDS IR STRATĒĢIJAS EIROPA 2020 MĒRĶIS?

Stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības (ES) ekonomikas atveseļošana pēc ekonomikas un finanšu krīzes tiek atbalstīta ar virkni reformu, lai līdz 2020. gadam izveidotu stingru pamatu izaugsmei un darbavietu radīšanai. Stratēģijā, ar kuru risina ES ekonomikas strukturālās nepilnības un ekonomiskos un sociālos jautājumus, tiek ņemtas vērā arī tādas ilgtermiņa problēmas kā globalizācija, resursu trūkums un novecošana.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Stratēģijas īstenošana saskaņā ar Eiropas pusgada procesu

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums: Eiropa 2020 Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei (COM(2010) 2020 galīgā redakcija, 3.3.2010.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei novērtējums (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. Rīcība stabilitātei, izaugsmei un nodarbinātībai (COM (2012) 299 final, 30.5.2012.)

Briseles Eiropadomes secinājumi, 2010. gada 25. un 26. marts

Padomes Ieteikums (ES) 2015/1184 (2015. gada 14. jūlijs) par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Eiropas Savienības ekonomikas politikai (OV L 192, 18.7.2015., 27.–31. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2015/1848 (2015. gada 5. oktobris) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 2015. gadam (OV L 268, 15.10.2015., 28.–32. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.02.2017