Augstākās izglītības modernizēšana ES

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas paziņojums (COM(2011) 567 galīgā redakcija) — ES augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Ar to nosaka prioritātes augstākajai izglītībai ES. Programma ir paredzēta, lai ļautu augstākās izglītības sistēmām labāk palīdzēt sasniegt izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus.

Pēc paziņojuma ir publicēti divi ziņojumi Eiropas Komisijai 2013. un 2014. gadā par mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanu Eiropas augstākās izglītības iestādēs un par jauniem mācīšanas un mācīšanās veidiem augstākajā izglītībā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Paziņojumā ir noteiktas 5 prioritārās darbības jomas ES valstīm un augstākās izglītības iestādēm, kā arī ES pasākumi šo darbību atbalstam.

2015. gadā tika publicēts pētījums par augstākās izglītības iegūšanu un priekšlaicīgu tās pārtraukšanu visā Eiropā.

ES ieguldījums

ES plāno atbalstīt valsts iestāžu un struktūru centienus šajās piecās jomās:

Komisijas veicamie pasākumi ietver:

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Atbalsts izaugsmei un darbavietām — Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma (COM(2011) 567 galīgā redakcija, 20.9.2011.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana — būtisks ieguldījums stratēģijā Eiropa 2020 (COM(2011) 18 galīgā redakcija, 31.1.2011.)

Padomes Ieteikums (2011. gada 28. jūnijs) par politiku, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu (OV C 191, 1.7.2011., 1.–6. lpp.)

Padomes secinājumi par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanu un panākumu skolā veicināšanu (OV C 417, 15.12.2015., 36.–40. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.06.2016