Izglītības un prasmju programma jauniešiem

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2010) 477 galīgā redakcija) — “Jaunatne kustībā” — jauniešu potenciāla izmantošana, lai Eiropas Savienībā panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tā mērķis ir nodrošināt visaptverošu politikas iniciatīvu kopumu izglītības un nodarbinātības jomā jauniešiem Eiropas Savienībā (ES). Šī iniciatīva ir pazīstama ar nosaukumu “Jaunatne kustībā”, un tā ir daļa no stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

Lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi līdz 75 % palielināt nodarbinātības līmeni iedzīvotāju grupā vecumā no 20 līdz 64 gadiem, ir jāsamazina augstais jauniešu bezdarba līmenis. 2014. gadā bez darba bija gandrīz 5 miljoni jauniešu vecumā līdz 25 gadiem. Šajā grupā bezdarba līmenis sasniedz 21,7 %, kas ir vairāk nekā divreiz augstāks nekā pieaugušo vidū. Turklāt 7,5 % Eiropas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 24 gadiem nestrādāja un nemācījās.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. “Jaunatne kustībā” — Iniciatīva jauniešu potenciāla izmantošanai, lai Eiropas Savienībā panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi (COM(2010) 477 galīgā redakcija, 15.9.2010.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes secinājumi (2010. gada 19. novembris) par iniciatīvu “Jaunatne kustībā” — integrēta pieeja kā atbilde uz problēmām, ar ko sastopas jaunieši (OV C 326, 3.12.2010.)

Padomes Ieteikums (2011. gada 28. jūnijs) — “Jaunatne kustībā” — jauniešu mācību mobilitātes veicināšana (OV C 199, 7.7.2011., 1.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.10.2016