Eiropas sadarbība jaunatnes jomā (2010.–2018. g.)

 

KOPSAVILKUMS

Rezolūcija par atjauninātu regulējumu ES sadarbībai jaunatnes jomā

KĀDS IR ŠĪS REZOLŪCIJAS MĒRĶIS?

Ar šo rezolūciju izveido atjauninātu regulējumu uzlabotai sadarbībai starp ES valstīm jaunatnes jomā 2010.–2018. gadā. Pirms šī regulējuma darbojās 2002. gadā pieņemtais pirmais regulējums 2002.–2009. gadam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī atjauninātā regulējuma jeb ES jaunatnes stratēģijas galvenais mērķis ir uzlabot sadarbības un jau īstenoto pasākumu efektivitāti un nodrošināt lielāku labumu jauniešiem ES.

Šai stratēģijai ir divi galvenie mērķi:

Šie mērķi ir sasniedzami, veicinot dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem, lai sekmētu aktīvu pilsonību, sociālo integrāciju un nodrošinātu jauniešu iekļaušanu ES politikas veidošanā.

Tāpēc tiek veicinātas īpašas ierosmes, kas paredzētas jauniešiem, un ierosmes jaunatnes jautājumu integrēšanai citās politikās astoņās īpašās jomās:

ES valstu un Eiropas Komisijas loma

Šajā rezolūcijā Eiropas Komisija un ES valstis tiek aicinātas pieņemt pasākumus, kas palīdz sasniegt jaunatnes stratēģijas mērķus. Darbības šajās jomās ir jāīsteno, izmantojot atvērtās koordinācijas metodi, kam nepieciešama ES valstu politiska apņemšanās un īpašas darba metodes.

Galvenie ES jaunatnes stratēģijas īstenošanas instrumenti:

ES jaunatnes stratēģija arī veicina jauniešu problēmu integrēšanu citās politikas jomās, kas ietekmē jauniešu dzīvi, piemēram, jauniešu nodarbinātība (ieskaitot garantijas jauniešiem shēmu) un sociālā iekļaušana (ES platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību).

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes rezolūcija (2009. gada 27. novembris) par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018) (OV C 311, 19.12.2009., 1.–11. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par Eiropas Savienības darba plānu jaunatnes jomā 2016.–2018. gadam (OV C 417, 15.12.2015., 1.–9. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 20. maijs) par pārskatu pār strukturētā dialoga procesu, tostarp jauniešu sociālo iekļaušanu (OV C 183, 14.6.2014., 1.–4. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 20. maijs) par Eiropas Savienības darba plānu jaunatnes jomā 2014.–2015. gadam (OV C 183, 14.6.2014., 5.–11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.11.2017