Ciešāka sadarbība profesionālās izglītības un arodmācību jomā ES

 

KOPSAVILKUMS:

Eiropas profesionālās izglītības un arodmācību ministru un Eiropas Komisijas Deklarācija par ciešāku sadarbību Eiropā profesionālās izglītības un arodmācību jomā

KĀDS IR ŠĪS DEKLARĀCIJAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kopenhāgenas process ir daļa no Izglītības un apmācības programmas (ET 2020) stratēģisko rīku kopuma, un tā mērķis ir palīdzēt sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” ar izglītību saistītos mērķus.

Procesu veido:

Prioritātes

Kopenhāgenas deklarācijā noteiktās prioritātes veido pamatu brīvprātīgai sadarbībai PIA jomā. Laikposmam līdz 2010. gadam noteiktie mērķi paredzēja:

Sasniegtais

Vairākos paziņojumos ir izklāstīti ES panākumi šo mērķu sasniegšanā, kā arī pasākumi turpmākai sadarbības uzlabošanai PIA jomā.

Māstrihtas paziņojumā 2004. gadā tika apstiprināts, ka Kopenhāgenas procesam ir izdevies uzlabot PIA redzamību un profilu Eiropas līmenī. Tajā arī tika tālāk izstrādātas Kopenhāgenas deklarācijā noteiktās prioritātes un arī paredzētas konkrētas prioritātes darbam PIA pilnveidošanā valstu līmenī, t. sk.:

Helsinku paziņojumā 2006. gadā tika izvērtēts Kopenhāgenas process un pārskatītas tā prioritātes un stratēģijas. Tajā cita starpā tika atzīmēti šādi sasniegumi:

Bordo paziņojumā 2008. gadā tika pārskatītas Kopenhāgenas procesa prioritātes un stratēģijas, ņemot vērā turpmāko izglītības un apmācības programmu laikposmam pēc 2010. gada. Tajā tika konstatēts, ka process ir efektīvi popularizējis PIA tēlu, vienlaikus saglabājot valstu PIA sistēmu daudzveidību. Tomēr tajā arī tika uzsvērta vajadzība pēc jauniem stimuliem, it īpaši saistībā ar šādiem aspektiem:

Briges paziņojumā 2010. gadā tika noteikti ilgtermiņa stratēģiskie mērķi Eiropas sadarbībai PIA jomā laikposmam no 2011. līdz 2020. gadam, kā arī 22 īstermiņa uzdevumi laikposmam no 2011. līdz 2014. gadam, kas paredz konkrētus pasākumus valstu līmenī, lai sasniegtu šos mērķus. Šie mērķi, kuru pamatu joprojām veidoja Kopenhāgenas procesa principi, ne vien balstījās uz pagātnes sasniegumiem, bet arī bija paredzēti, lai reaģētu uz esošajām un nākotnē gaidāmajām problēmām.

Paziņojuma secinājumos tika konstatēts, ka Kopenhāgenas process:

Tika konstatēts, ka, lai PIA spētu reaģēt uz esošajām un nākotnē gaidāmajām problēmām, Eiropas izglītības un apmācības sistēmām cita starpā ir:

Rīgas secinājumos tika noteikti jauni uzdevumi laikposmam no 2015. līdz 2020. gadam, pamatojoties uz 2011.–2014. gada perioda rezultātu novērtējumu.

Novērtējumā tika konstatēts, ka šie rezultāti ir palīdzējuši gan Eiropas Savienībai, gan kandidātvalstīm koncentrēties uz reformām un īstenot tās. Tika noteiktas piecas prioritārās jomas 2015.–2020. gada periodam:

KONTEKSTS

* GALVENIE TERMINI

Mūžizglītība: ļauj cilvēkiem jebkurā dzīves posmā piedalīties stimulējošā izglītības pieredzē.

PAMATDOKUMENTS

Kopenhāgenā 2002. gada 29. un 30. novembrī sasauktās Eiropas profesionālās izglītības un arodmācību ministru un Eiropas Komisijas sanāksmes Deklarācija par ciešāku sadarbību Eiropā profesionālās izglītības un arodmācību jomā (Kopenhāgenas deklarācija) (Oficiālajā Vēstnesī nav publicēta)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.10.2016