ES sadarbība izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”)

KOPSAVILKUMS:

Padomes secinājumi par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠO SECINĀJUMU MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Sešas prioritātes laikposmam no 2016. līdz 2020. gadam:

KONTEKSTS

Saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 14. pantu “Ikvienai personai ir tiesības uz izglītību, kā arī uz pieeju arodmācībām un tālākizglītībai”.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta Stratēģiskajai sistēmai — “Izglītība un mācības 2020”.

AKTS

Padomes secinājumi (2009. gada 12. maijā) par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”) (OV C 119, 28.5.2009., 2.–10. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes un Komisijas 2012. gada kopīgais ziņojums par stratēģiskās sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”) īstenošanu. “Izglītība un apmācība gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā Eiropā” (OV C 70, 8.3.2012., 9.–18. lpp.)

Padomes un Komisijas 2015. gada kopīgais ziņojums par stratēģiskas sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) īstenošanu. Jaunas prioritātes Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (OV C 417, 15.12.2015., 25.–35. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.02.2016