Euro ieviešana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 140. pants

KĀDS IR ŠĪS REGULAS UN LESD 140. PANTA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1999. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

2019. gadā aprit 20 gadi, kopš euro ieviešanas. 1999. gada 1. janvārī 11 ES valstis fiksēja to valūtu kursus, pieņēma kopēju monetāro politiku un ieviesa euro kā jaunu vienotu valūtu pasaules finanšu tirgos. Šobrīd euro ir valūta 19 ES valstīs.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 974/98 (1998. gada 3. maijs) par euro ieviešanu (OV L 139, 11.5.1998., 1.–5. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 974/98 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība — VIII sadaļa — Ekonomikas politika un monetārā politika — 5. nodaļa — Pārejas noteikumi — 140. pants (bijušais EKL 121. panta 1. punkts, 122. panta 2. punkta otrais teikums un 123. panta 5. punkts) (OV C 202, 7.6.2016., 108.–110. lpp.)

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Protokols (Nr. 13) par konverģences kritērijiem (OV C 202, 7.6.2016., 281.–282. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.02.2019