Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM)

KOPSAVILKUMS:

Divpadsmit punktus saturošs ES rīcības plāns Tūkstošgades attīstības mērķu atbalstam — COM(2010) 159 galīgā redakcija

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

2010. gadā Eiropas Komisija izveidoja 12 punktus saturošu vidēja termiņa rīcības plānu, lai kāpinātu progresu virzībā uz Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) sasniegšanu līdz 2015. gadam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Oficiālās attīstības palīdzības saistību izpilde

Lai līdz 2015. gadam palielinātu ES oficiālās attīstības palīdzības (OAP) saistību apmēru līdz 0,7 % no nacionālā kopienākuma (NKI), Komisija ierosināja:

izveidot ikgadējos rīcības plānus, lai optimizētu attīstības palīdzības īstenošanu;

stiprināt ES atbildības mehānismu, pamatojoties uz attīstības palīdzības novērtējumu;

ES valstīm ieviest valstu tiesību aktus, lai noteiktu attīstības palīdzības mērķus.

Arī citi starptautiskie donori tika aicināti palielināt savu ieguldījumu atbilstoši ES OAP.

Atbalsta efektivitātes uzlabošana

Lai stiprinātu attīstības palīdzības efektivitāti un dažādu iesaistīto dalībnieku koordināciju, Komisija jo īpaši ierosināja:

pakāpeniski līdz 2013. gadam izmantot kopīgo plānošanas sistēmu un vienotu programmu grafiku ES un ES valstīm;

ieviest darbības sistēmu atbalsta efektivitātes, darba sadales, finansējuma pārskatāmības, ES un jaunattīstības valstu savstarpējās atbildības jomās;

mudināt citus līdzekļu devējus ievērot atbalsta efektivitātes principus.

Rīcības plāns progresa kāpināšanai virzībā uz TAM sasniegšanu

Lai kāpinātu progresu virzībā uz TAM sasniegšanu, Komisija ierosināja ES un ES valstīm:

pievērsties tām valstīm un iedzīvotāju grupām, kuras visvairāk atpaliek;

pievērsties TAM, kuru sasniegšana visvairāk kavējas un uzlabot Eiropas nozaru politikas ietekmi (piem., veselības, izglītības, pārtikas nodrošinājuma un dzimumu līdztiesības jomās);

mudināt partnervalstis uzņemties saistības TAM sasniegšanai (piem., integrējot TAM savās attīstības stratēģijās un uzlabojot statistikas kvalitāti);

pieņemt darba programmu, lai nodrošinātu konsekvenci starp ES īstenotās politikas jomām, kas varētu ietekmēt partnervalstis (piem., nozīmīgākās tirdzniecības un finanšu jomas, klimata pārmaiņas, pārtikas nodrošinājums, migrācija un drošība);

veicināt vietējo līdzekļu piesaistīšanu, it īpaši ar labāku valsts un starptautiska līmeņa pārvaldību nodokļu jomā un partnervalstu nodokļu sistēmu stiprināšanu;

veicināt reģionālo integrāciju un tirdzniecību, kas sekmē izaugsmi un darba vietu radīšanu;

identificēt un veicināt inovatīvu finansējuma avotu izmantošanu, tostarp publisko un privāto partnerību, lai nodrošinātu stabilus ienākumus, kas nepieciešami ilgtspējīgai attīstībai;

atbalstīt stratēģijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu to ietekmi partnervalstīs (piem., veicinot sadarbību, pētniecību un piekļuvi videi nekaitīgām tehnoloģijām);

radīt ilgtermiņa drošības apstākļus (vairumā valstu, kuras atpaliek TAM sasniegšanā, situācija ir nestabila bruņotu konfliktu dēļ);

dot jaunu impulsu globālās pārvaldības struktūras reformai (piem., uzlabot procesu efektivitāti un leģitimitāti, nodrošinot labāku to nabadzīgo valstu iekļaušanu, kuru intereses bieži netiek ņemtas vērā).

Sasniegumi

ES un ES valstu īstenotie pasākumi ir devuši zināmus pozitīvus rezultātus. Tomēr dažos gadījumos rezultāti ir bijuši nepietiekami mērķa sasniegšanai.

Galēja nabadzība un bads

Galējās nabadzības rādītāji pasaulē līdz 2010. gadam bija samazinājušies uz pusi — 5 gadus agrāk nekā plānots; kopš tā laika nabadzība turpināja samazināties. Tomēr 836 miljoni cilvēku joprojām dzīvo galējā nabadzībā. 72 valstis no 129 uz pusi ir samazinājušas badacietēju īpatsvaru. 795 miljoni cilvēku joprojām cieš no bada, 2 miljardi cilvēku — no nepilnvērtīga uztura un ceturtdaļa bērnu — no kavētas augšanas.

Vispārēja pamatizglītība

Salīdzinot ar 2000. gadu, gandrīz uz pusi ir samazinājies to bērnu skaits, kuri neapmeklē skolu. 15 līdz 24 gadus vecu jauniešu rakstītprasme ir paaugstinājusies no 83 % 1990. gadā līdz prognozētam 91 % 2015. gadā. To veicinājis ES atbalsts, tāpat kā uzlabojumi visos citos izglītības līmeņos.

Dzimumu līdztiesība un sieviešu lomas stiprināšana

Ir panākts zināms progress dzimumu līdztiesības un meiteņu un sieviešu lomas stiprināšanas jomā. Tomēr sieviešu tiesību pārkāpšana turpinās, un dažos gadījumos tā notiek iepriekš nebijušos veidos. Atšķirība starp dzimumiem ir vēl lielāka tajos gadījumos, kad nevienlīdzība tiek kombinēta ar citām atstumtības formām, piemēram, invaliditāti, vecumu, kastu, tautību, seksuālo orientāciju, ģeogrāfisko atstumtību vai reliģiju.

Bērnu mirstība

Aplēses liecina par 16 000 miršanas gadījumiem dienā. Mirstība to bērnu vidū, kas jaunāki par 5 gadiem, kopš 1990. gada ir samazinājusies uz pusi no 90 līdz prognozētiem 43 nāves gadījumiem uz katriem 1000 dzīvi dzimušiem mazuļiem 2015. gadā. Lielāks samazinājums visos reģionos bijis nabadzīgākajās mājsaimniecībās nekā bagātākajās mājsaimniecībās. Neskatoties uz to, progress ir bijis nepietiekams, lai sasniegtu mērķi līdz 2015. gadam par divām trešdaļām samazināt miršanas gadījumu skaitu.

Māšu mirstība

2015. gadā mirstība sastādījusi gandrīz pusi no 1990. gada rādītājiem. Neskatoties uz to, panāktais progress joprojām ir nepietiekams, lai sasniegtu TAM līdz 2015. gadam samazināt mirstību par trīs ceturtdaļām.

HIV/AIDS, malārija un tuberkuloze (TB)

Kopš 2000. gada par 40 % ir samazinājies HIV/AIDS, tuberkulozes un malārijas izraisīto nāves gadījumu skaits.

Vides ilgtspēja

Mērķi attiecībā uz uzlabotu ūdens pieejamību un samazinātu graustos dzīvojošo cilvēku skaitu tika sasniegti pirms noteiktā termiņa. Tomēr dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības zudums nav apturēts.

Pasaules līmeņa partnerība attīstības jomā

Kopš 1990. gada panākts labs progress. 2014. gadā attīstības palīdzības līmenis bija palielinājies par 66 %, salīdzinot ar 2000. gadu. Šajā pašā periodā palielinājusies jaunattīstības valstu piekļuve tirgiem.

KONTEKSTS

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Divpadsmit punktus saturošs ES rīcības plāns Tūkstošgades attīstības mērķu atbalstam (COM(2010) 159 galīgā redakcija, 21.4.2010.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.01.2016