Eiropas Savienība un bērnu tiesības

KOPSAVILKUMS:

ES plāns par bērnu tiesībām — COM(2011) 60 galīgā redakcija

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīts plāns par to, kā stiprināt un aizsargāt bērnu tiesības, kas noteiktas ES Pamattiesību hartas un ANO Konvencijas par bērnu tiesībām (UNCRC) principos. Visās ES politikas jomās, kas ietekmē bērnus, ir jāievēro bērnu tiesības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Bērnu tiesībām ir jābūt ES politikas veidošanas neatņemamai sastāvdaļai. Tas nozīmē, ka katra tiesību aktu projekta izstrādē ir ietverta “pamattiesību pārbaude”.

ES dažādās tiesu sistēmas ir jāpadara bērniem draudzīgākas. Tas attiecas uz:

tiesās izskatāmiem ģimenes strīdiem;

dokumentu reģistrāciju;

apcietināšanu;

kriminālprocesiem un ar apcietinājumu saistītiem procesiem;

civilstāvokli;

bērniem kā neaizsargātiem lieciniekiem.

Īpaša aizsardzība ir nepieciešama visneaizsargātākajiem bērniem, proti:

bērniem invalīdiem;

bērniem, kuri pakļauti nabadzības riskam;

bērniem, kuri ir seksuālas izmantošanas vai cilvēku tirdzniecības upuri;

bērniem, kuri meklē patvērumu;

bērniem, kuri ir vieni paši.

Ir jāsniedz padomi pieredzējušiem un labi apmācītiem speciālistiem, kuri var palīdzēt bērniem tikt galā ar piedzīvotās traumas izraisītajām sekām, lai šie speciālisti labāk saprastu dažādo vecuma grupu tiesības un vajadzības.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš romu bērniem ES, jo viņi ir īpaši neaizsargāti.

ES darbojas palīdzības dienesta numurs (116000) pazudušu bērnu meklēšanai.

ES ir apņēmusies īstenot bērnu tiesības visā pasaulē, lai aizsargātu viņus pret tādiem draudiem kā vardarbība, bērnu darbs, bruņoti konflikti un seksa tūrisms.

ES nodrošina, ka:

bērniem ir zināmas viņu tiesības;

bērni var paust savu viedokli;

ar bērniem apspriežas un viņus uzklausa;

bērni saņem informāciju par ES politiku, kas var viņus ietekmēt.

KONTEKSTS

Bērnu tiesību aizsardzība ir paredzēta Līgumā par Eiropas Savienību (3. panta 3. punkts) un ES Pamattiesību hartā (24. pants).

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES plāns par bērnu tiesībām (COM(2011) 60 galīgā redakcija, 15.2.2011.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.01.2016