Nolīgums starp Starptautisko krimināltiesu (SKT) un ES

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2006/313/KĀDP, lai noslēgtu Nolīgumu starp Starptautisko krimināltiesu un Eiropas Savienību par sadarbību un palīdzības sniegšanu

Nolīgums starp Starptautisko krimināltiesu un Eiropas Savienību par sadarbību un palīdzības sniegšanu

Lēmums 2011/168/KĀDP par Starptautisko Krimināltiesu

KĀDS IR ŠO LĒMUMU UN NOLĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES Padome un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos ir atbildīgas par to pasākumu koordinēšanu, ko ES un ES dalībvalstis ir veikušas, lai īstenotu Lēmuma 2011/168/KĀDP 2.–5. panta nosacījumus, jo saistībā ar šādiem trīs jautājumiem:

Vispārēja atbalsta sekmēšana

SKT neatkarības garantēšana

Lai garantētu SKT neatkarību, ES un ES dalībvalstīm:

Atbalsts efektīvai darbībai

Rīcības plāns

Rīcības plānā turpmākajai rīcībai saistībā ar Lēmumu 2011/168/KĀDP galvenā uzmanība ir pievērsta:

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Nolīgums stājās spēkā 2006. gada 1. maijā.

KONTEKSTS

SKT ir pasaulē pirmā un vienīgā neatkarīgā Starptautiskā Krimināltiesa, un tā atrodas Hāgā Nīderlandē. SKT izmeklēt lietas, kas rada bažas starptautiskajai sabiedrībai, un tiesāt par šādiem par noziedzīgiem nodarījumiem apsūdzētas personas: genocīds*, kara noziegumi*, noziegumi pret cilvēci* un agresijas noziegums*. To izveido un tās darbību reglamentē Romas Statūti, kas stājās spēkā 2002. gada 1. jūlijā un kurus ir ratificējušas visas ES dalībvalstis.

GALVENIE TERMINI

Papildināmība: šajā kontekstā ir princips, saskaņā ar kuru SKT ir paredzēta kā pēdējās instances tiesa, proti, tai ir jāveic izmeklēšana un notiesāšana tikai gadījumos, kad to nav spējušas valsts tiesas.
Genocīds: noziegumi, kas pastrādāti ar nodomu pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu rasi, etnisko, nacionālo vai reliģisko grupu.
Kara noziegumi: kara tiesību aktu (piemēram, Ženēvas Konvencijas) un bruņotiem konfliktiem piemērojamu paražu pārkāpumi. Šādu noziegumu piemēri ir necilvēcīga izturēšanās pret kara gūstekņiem, ķīlnieku nogalināšana un tīša pilsētu vai apdzīvotu vietu iznīcināšana.
noziegumi pret cilvēci: ir darbības, kas veiktas kā daļa no plaša vai sistemātiska uzbrukuma, kas vērsts pret civiliedzīvotājiem, kuriem ir zināšanas par uzbrukumu.
Agresijas noziegums: personas, kura spēj efektīvi kontrolēt vai virzīt valsts politisko vai militāro darbību, tāda agresijas akta plānošana, sagatavošana, uzsākšana vai izpilde, kas pēc savas būtības, smaguma pakāpes un mēroga ir klajš Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu pārkāpums.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 2006/313/KĀDP (2006. gada 10. aprīlis), lai noslēgtu Nolīgumu starp Starptautisko krimināltiesu un Eiropas Savienību par sadarbību un palīdzības sniegšanu (OV L 115, 28.4.2006., 49. lpp.)

Nolīgums starp Starptautisko krimināltiesu un Eiropas Savienību par sadarbību un palīdzības sniegšanu (OV L 115, 28.4.2006., 50.–56. lpp.)

Padomes Lēmums 2011/168/KĀDP (2011. gada 21. marts) par Starptautisko Krimināltiesu un par Kopējās nostājas 2003/444/KĀDP atcelšanu (OV L 76, 22.3.2011., 56.–58. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.05.2020