Kultūras priekšmetu izvešana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Lai aizsargātu Eiropas kultūras priekšmetus, ar šo regulu nodrošina vienotas kontroles veikšanu ar izvešanas atļauju palīdzību, šos priekšmetus izvedot no Eiropas Savienības (ES) muitas teritorijas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regulā ir paredzēti kultūras priekšmetu izvešanas noteikumi, kuru nolūks ir tos aizsargāt. Ar to nodrošina vienotu šo priekšmetu izvešanas kontroli uz ES ārējām robežām. To kultūras priekšmetu kategorijas, kurām piemēro šo regulu, ir uzskaitītas I pielikumā.

Izvešanas atļauja

Piemērošana

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula (ES) Nr. 116/2009 ir sākotnējā tiesību akta (Regulas (EEK) Nr. 3911/92) un tā turpmāko grozījumu kodificēta versija. Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 2. marta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 116/2009 (2008. gada 18. decembris) par kultūras priekšmetu izvešanu (kodificēta versija) (OV L 39, 10.2.2009., 1.–7. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Muitas iestādes, kas pilnvarotas izdot kultūras priekšmetu eksporta licences (pilnvaroto iestāžu saraksts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 116/2009 3. panta 2. punktu) (OV C 164, 16.7.2009., 6.–20. lpp.)

Muitas iestādes, kuru kompetencē ir kultūras priekšmetu izvešanas formalitātes (pilnvaroto iestāžu saraksts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 116/09 5. panta 2. punktu) (OV C 134, 13.6.2009., 9.–13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.02.2017