Rotaļlietu drošuma nodrošināšana Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka drošuma prasības, kam jāatbilst rotaļlietām, kuras tiek darītas pieejamas ES. Šīs prasības ir izstrādātas, lai garantētu augstu veselības aizsardzības un drošuma līmeni, lai aizsargātu sabiedrību un vidi un nodrošinātu rotaļlietu brīvu apriti ES.

Tajā ir noteikti konkrēti pienākumi dažādiem uzņēmējiem piegādes ķēdē no ražotāja līdz importētājam/mazumtirgotājam/izplatītājam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2009. gada 20. jūlijā un ES valstīs bija jāpiemēro no 2011. gada 20. jūlija (izņemot noteikumus par ķimikālijām, kas bija jāpiemēro no 2013. gada 20. jūlija).

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) par rotaļlietu drošumu (OV L 170, 30.6.2009., 1.–37. lpp.)

Direktīvas 2009/48/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Direktīva (ES) 2018/725 (2018. gada 16. maijs), ar ko attiecībā uz hromu (VI) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai (OV L 122, 17.5.2018., 29.–31. lpp.)

Komisijas Direktīva (ES) 2017/898 (2017. gada 24. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz bisfenolu A (OV L 138, 25.5.2017., 128.–130. lpp.)

Komisijas Direktīva (ES) 2017/774 (2017. gada 3. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantoto ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz fenolu (OV L 115, 4.5.2017., 47.–49. lpp.)

Padomes Direktīva (ES) 2017/738 (2017. gada 27. marts), ar ko attiecībā uz svinu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (OV L 110, 27.4.2017., 6.–8. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1.–1355. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1.–849. lpp.). Teksts publicēts atkārtoti ar labojumiem (OV L 136, 29.5.2007., 3.–280. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.07.2018