Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to pārskata un atceļ Regulu (EEK) Nr. 302/93, ar kuru sākotnēji izveidoja Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA).

Ar šo regulu paplašina centra uzdevumus, iekļaujot uzraudzības aspektus, piemēram, sekošanu jaunām narkotiku lietošanas tendencēm, jo īpaši vairāku narkotiku lietošanai vienlaikus (kad nelegālas psihoaktīvās vielas tiek lietotas vienlaikus ar legālām psihoaktīvām vielām vai zālēm).

Regulu grozīja ar Regulu (ES) 2017/2101 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanas procedūru saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Centrs:

Tā galveni mērķi:

Prioritārās jomas

Centra darbība ir vērsta uz:

Reitox tīkls

Lai pildītu savu pamatuzdevumu sniegt pareizu un salīdzināmu informāciju par narkotikām, EMCDDA ir izveidojusi instrumentu valstu datu apkopošanai saskaņotā veidā, izmantojot Reitox tīklu.

Reitox tīkls savieno valstu narkotiku informācijas sistēmas un ir galvenais instruments, ar kura starpniecību EMCDDA apmainās ar datiem un metodisko informāciju par narkotikām un narkomāniju ES.

Ar Reitox tīkla starpniecību apkopotos datus izmanto arī, lai:

Tīklu veido viens specializētais centrs katrā ES valstī, kas iesaistījusies EMCDDA darbā, un Komisijas specializētais centrs.

Pastiprināta novērošana un riska novērtēšanas procedūra

Regulā (ES) 2017/2101 noteikts, ka ES valstīm jānodrošina, ka valstu specializētie centri un Eiropola valstu vienības sniedz centram informāciju, ko tie savākuši par jaunām psihoaktīvajām vielām.

EMCDDA ciešā sadarbībā ar Eiropolu vāc, apkopo, analizē un izvērtē informāciju un to savlaicīgi paziņo valstu specializētajiem centriem un Eiropola valstu vienībām, kā arī Komisijai. Šādi tiek nodrošināts, ka visas minētās struktūras pēc iespējas ātrāk saņem informāciju, kas vajadzīga agrīnās brīdināšanas nolūkiem un tam, lai centrs varētu sagatavot sākotnējo ziņojumu par jaunām psihoaktīvajām vielām, ja radušās bažas, ka attiecīgā viela varētu radīt veselības vai sociālos riskus ES līmenī.

Divu nedēļu laikā pēc sākotnējā ziņojuma saņemšanas Komisija var pieprasīt centram novērtēt iespējamos jauno psihoaktīvo vielu radītos riskus un sagatavot riska novērtējuma ziņojumu. Centram riska novērtējuma ziņojums jāiesniedz sešu nedēļu laikā pēc Komisijas pieprasījuma saņemšanas. Pamatojoties uz riska novērtēšanas procedūru, Komisija izlemj, vai konkrētā jaunā psihoaktīvā viela būtu jāiekļauj “narkotiskās vielas” definīcijā saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Padomes Pamatlēmumā 2004/757/TI — Noziedzīgas darbības un tām piemērojamie sodi — narkotisko vielu nelikumīga tirdzniecība.

Organizācija un darbība

Centram, kas 1993. gadā tika izveidots Lisabonā (Portugālē) un kas ir viena no ES decentralizētajām aģentūrām, ir Administratīvā valde, kurai palīdz:

Centrs uztur ciešu saikni ar Reitox tīkla valstu specializētajiem centriem un citām partnerorganizācijām. Tas strādā saskaņā ar savu darbības stratēģiju, kurā ir definēti galvenie tā darbības mērķi attiecīgajā laikposmā. Tā darbības stratēģijas laikposmam līdz 2025. gadam un darba programmas 2018.–2020. gadam mērķis ir sniegt ieguldījumu drošākas un veselīgākas Eiropas izveidē. Programmā galvenā uzmanība ir pievērsta:

Centrs arī palielina atbalstu Eiropas skolu apsekojuma projektam saistībā ar alkohola un citu narkotisko vielu lietošanu un trīs gadu laikposmā plāno:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 16. janvāra. Ar Regulu (EK) Nr. 1920/2006 tika pārskatīta un aizstāta Regula (EEK) Nr. 302/93 (un tās turpmākie grozījumi).

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Psihoaktīvā viela: viela tīrā formā vai preparātā, uz kuru neattiecas ne Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961. gada Vienotā konvencija par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, ne Apvienoto Nāciju Organizācijas 1971. gada Konvencija par psihotropajām vielām, bet kura var radīt veselības vai sociālos riskus, kuri ir līdzīgi minētajās konvencijās iekļauto vielu radītajiem riskiem. Tās ir vielas, kuru lietošana ietekmē prāta darbību.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1920/2006 (2006. gada 12. decembris) par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (pārstrādāta versija) (OV L 376, 27.12.2006., 1.–13. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1920/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8.–11. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2019