Jauniešu aizsardzība darbā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 94/33/EK — jauniešu darba aizsardzība

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka minimālās prasības, lai garantētu uzlabojumus attiecībā uz jauniešu drošību un veselības aizsardzību darbā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1994. gada 9. septembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1996. gada 22. jūnijam.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 94/33/EK (1994. gada 22. jūnijs) par jauniešu darba aizsardzību (OV L 216, 20.8.1994., 12.–20. lpp.)

Direktīvas 94/33/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību īstenošanu (COM(2004) 105 galīgā redakcija, 16.2.2004.)

Komisijas ziņojums par Apvienotajai Karalistei piešķirtā pārejas perioda ietekmi saistībā ar Padomes Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību atsevišķiem noteikumiem (COM(2000) 457 galīgā redakcija, 20.7.2000.)

Pēdējo reizi atjaunots: 05.12.2016