Mehāniskas vibrācijas iedarbība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/44/EK — minimālās veselības un drošības prasības attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko rada fizikāli faktori (vibrācija)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darba devēju pienākums ir:

ES valstīm ir jāievieš pasākumi, lai nodrošinātu darba ņēmēju atbilstīgu medicīnisko uzraudzību, jo īpaši, ja:

Ja ārsts darba ņēmējam konstatē nosakāmu slimību vai veselības pasliktināšanos vibrāciju ietekmē:

Pienācīgi pamatotos apstākļos ES valstis var neattiecināt šīs direktīvas piemērošanu jūras un gaisa transportam.

Šajā direktīvā ir noteiktas atšķirīgas ekspozīcijas darbības vērtības atkarībā no tā, vai parastā astoņu stundu darbadienā vibrācijas ietekmē lietotāja plaukstas un rokas vai visu ķermeni.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 6. jūlija, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2005. gada 6. jūlijam.

KONTEKSTS

Izteikti vibrējošu iekārtu bieža lietošana darbā, ja vien netiek veikta šādas lietošanas rūpīga uzraudzība, var radīt lietotāja muskuļu, kaulu, elpošanas orgānu un pat smadzeņu bojājumus. Ar šo tiesību aktu gan paredz lietotāju aizsardzību, gan novērš nevajadzīga administratīvā, finanšu un juridiskā sloga uzlikšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/44/EK (2002. gada 25. jūnijs) par minimālajām veselības un drošības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko rada fizikāli faktori (vibrācija) (sešpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) — Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs paziņojums (OV L 177, 6.7.2002.,13.–20. lpp.)

Direktīvas 2002/44/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp.)

Direktīvas 89/391/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.11.2018