Kancerogēnu un mutagēnu iedarbība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/37/EK — aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir noteiktas minimālās prasība darba ņēmēju aizsardzībai pret to veselības un drošības apdraudējumu, ko rada vai varētu radīt kancerogēnu* vai mutagēnu* iedarbība darbā. Lai mazinātu riskus, kas saistīti ar šādu ietekmi uz darba ņēmēju veselību un drošību, tajā ir noteikti profilaktiski un aizsargpasākumi, kā arī noteiktas iedarbības robežvērtības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz vielām vai preparātiem, kas klasificēti kā 1A vai 1B kategorijas kancerogēni vai 1A vai 1B dīgļšūnu mutagēni, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (par ķīmisku vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu) I pielikumā. Turklāt tā arī attiecas uz direktīvas I pielikumā minētām kancerogēnām vielām, preparātiem vai procesiem, kā arī vielām vai preparātiem, kas atbrīvojas I pielikumā minētajā procesā. Saskaņā ar 2017. gadā izdarītajiem direktīvas grozījumiem šis pielikums satur 6 punktus:

Šī direktīva neattiecas uz darba ņēmējiem, kas pakļauti vienīgi radiācijai saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu.

Šo direktīvu piemēro darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti azbesta iedarbībai, ja tās noteikumi ir labvēlīgāki veselībai un drošībai darba vietā, nekā noteikts Direktīvā 2009/148/EK (darba ņēmēju aizsardzība pret pakļaušanu azbesta iedarbībai).

Direktīvu 89/391/EEK (drošība un veselības aizsardzība darbā — vispārīgie noteikumi) piemēro pilnā mērā, neietekmējot saistošākus un/vai konkrētākus šīs direktīvas noteikumus.

Iedarbības noteikšana un riska novērtēšana

Visu tādu darbību gadījumā, kuru laikā darba ņēmēji var tikt pakļauti kancerogēnu vai mutagēnu iedarbības riskam, regulāri nosaka iedarbības raksturu, pakāpi un ilgumu, lai būtu iespējams novērtēt darba ņēmēju veselības vai drošības apdraudējumu un noteiktu veicamos pasākumus. Ir jāņem vērā visi citi iedarbības ceļi, tai skaitā absorbcija ādā un/vai caur to. Sevišķa uzmanība jāpievērš ietekmei uz īpašam riskam pakļauto darba ņēmēju veselību vai drošību.

Ar Direktīvu 2014/27/ES saskaņo Direktīvu 2004/37/EK ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, ar ko izveidoja jaunu sistēmu attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Eiropas Savienībā, pamatojoties uz ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu starptautiskā līmenī.

Ar Direktīvu (ES) 2017/2398 atjaunina Direktīvu 2004/37/EK šādi:

DARBA DEVĒJU PIENĀKUMI

Samazināšana un aizstāšana

Darba devējiem ir jāsamazina kancerogēnu vai mutagēnu lietošana, jo īpaši aizstājot tos, ciktāl tas ir tehniski iespējams, ar vielu, preparātu vai procesu, kas nav bīstams vai ir mazāk bīstams.

Iedarbības novēršana un samazināšana

Ja kancerogēnu vai mutagēnu nav iespējams aizstāt, tad darba devējam jānodrošina šī kancerogēna vai mutagēna ražošana un izmantošana noslēgtā sistēmā. Ja tas nav tehniski iespējams, darba devējiem jānodrošina iedarbības līmeņa samazināšana darba ņēmējiem tiktāl, ciktāl tas tehniski iespējams.

Iedarbība nedrīkst pārsniegt robežvērtības, kas norādītas III pielikumā.

Ja tiek izmantota kancerogēna vai mutagēna viela, darba devējam jāveic vairāki pasākumi.

Kompetentās iestādes informēšana

Darba devējiem pēc kompetentās iestādes pieprasījuma jādara pieejama informācija, piemēram par iemesliem, kādēļ tiek izmantoti kancerogēni vai mutagēni, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem vai iedarbībai pakļauto darba ņēmēju skaitu.

Neparedzēta iedarbība

Ja ir noticis neparedzēts gadījums vai avārija, kā rezultātā darba ņēmēji var tikt pakļauti virsnormatīvai iedarbībai, darba devējam par to jāinformē darba ņēmēji. Jālieto aizsargtērpi un individuālās aizsardzības respiratoriekārtas, katru darba ņēmēju jāpakļauj iedarbībai tikai pieļaujamo laika minimumu, un strādāt skartajā zonā jāatļauj tikai tiem darba ņēmējiem, kuriem jāveic vajadzīgie darbi.

Paredzama iedarbība

Attiecībā uz dažām darbībām kā, piemēram, apkope, saistībā ar kurām ir paredzams, ka var ievērojami palielināties darba ņēmēju pakļaušana iedarbībai, darba devējiem jānosaka pasākumi, kas ir vajadzīgi, lai līdz minimumam samazinātu darba ņēmēju pakļaušanu iedarbībai un lai nodrošinātu darba ņēmēju aizsardzību, kamēr tie veic šādas darbības. Ir jālieto aizsargtērpi un individuālās aizsardzības respiratoriekārtas, un darba ņēmēji jāpakļauj iedarbībai tikai stingri noteiktu laika minimumu. Turklāt šādām darbībām izmantotajām zonām jābūt skaidri norobežotām un norādītām.

Piekļuve riska zonām

Darba devējiem jānodrošina, ka šādas zonas ir pieejamas vienīgi tiem darba ņēmējiem, kuriem tajās jāieiet, lai veiktu savu darbu vai pildītu pienākumus.

Higiēna un individuālā aizsardzība

Darba devējiem ir jāveic tālāk uzskaitītie higiēnas un individuālās aizsardzības pasākumi attiecībā uz visām darbībām, kuras rada piesārņošanas risku, nodrošinot, ka:

No darba ņēmējiem nedrīkst iekasēt maksu par norādītajiem pasākumiem.

Darba ņēmēju informēšana, apmācība un apspriešanās ar tiem

Darba devējiem ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji un/vai darba ņēmēju pārstāvji saņem pietiekamu un piemērotu apmācību:

Darba devējiem ir jānodrošina, ka visi konteineri, iepakojumi un iekārtas, kuros ir kancerogēni vai mutagēni, ir skaidri un salasāmi marķēti, un uz tiem ir skaidri redzamas brīdinājuma zīmes.

Ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji var pārliecināties, ka tiek piemērotas šīs direktīvas prasības. Darba ņēmēji ir iespējami ātri jāinformē par virsnormatīvas iedarbības gadījumiem.

Darba devējiem ir nepārtraukti jāatjaunina visu to darba ņēmēju saraksts, kas saistīti ar darbībām, kas rada draudus darba ņēmēju veselībai vai drošībai attiecībā uz kancerogēnu un mutagēnu iedarbību.

Ir jāapspriežas ar darba ņēmējiem un/vai to pārstāvjiem par jautājumiem, kuri saistīti ar kancerogēnu un mutagēnu iedarbību, kā arī jānodrošina to līdzdalība šajā saistībā.

DAŽĀDI NOTEIKUMI

Veselības uzraudzība

ES valstīm ir jāizveido sistēma, ko piemēro, veicot darba ņēmēju veselības uzraudzību, lai attiecīgā gadījumā atbilstīgi uzraudzītu to veselību pirms pakļaušanas iedarbībai un periodiski pēc tās. Šai sistēmai jābūt tādai, lai būtu iespējams tiešā veidā īstenot individuālās un darba higiēnas pasākumus. Darba ņēmējiem, kuriem veic veselības uzraudzību, jāiekārto atsevišķa slimības vēsture.

Saskaņā ar grozījumiem, ko Direktīvā 2004/37/EK izdarīja ar Direktīvu (ES) 2017/2398, veselības uzraudzību pēc ārsta vai iestādes, kura atbildīga par darba ņēmēju veselības uzraudzību, norādījumiem var turpināt pēc pakļaušanas iedarbībai tik ilgi, cik tas uzskatāms par nepieciešamu, lai aizsargātu attiecīgā darba ņēmēja veselību.

Praktiski ieteikumi saistībā ar darba ņēmēju veselības uzraudzību ir atrodami II pielikumā.

Par visiem saslimšanas gadījumiem ar vēzi, kurus izraisījusi kancerogēna vai mutagēna iedarbība darbavietā, jāpaziņo kompetentajai iestādei. ES valstīm ir jāņem vērā šī informācija savos ziņojumus, ko tās iesniedz Eiropas Komisijai saskaņā ar Direktīvu 89/391/EEK.

Novērtējums

Atbilstīgi Direktīvai (ES) 2017/2398 Komisijai, sagatavojot nākamo Direktīvas 2004/37/EK īstenošanas novērtējumu, ir jāizvērtē nepieciešamība grozīt robežvērtības ieelpojamiem silīcija dioksīda putekļiem.

Turklāt līdz 2019. gada pirmajam ceturksnim Komisijai, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju, ir jāizvērtē iespēja grozīt šīs direktīvas darbības jomu, lai iekļautu reprotoksiskas vielas*.

Uzskaites veikšanas

Atjaunināts iedarbībai pakļauto darba ņēmēju saraksts, kas jāuztur darba devējam, un atsevišķas slimības vēstures ir jāglabā vismaz 40 gadus pēc pakļaušanas iedarbībai.

Robežvērtības

Saskaņā ar 2017. gadā direktīvā izdarītajiem grozījumiem III pielikumā ir iekļautas šādu vielu robežvērtības:

Ar Direktīvu (ES) 2017/2398 pārskata noteiktās vinilhlorīda monomēra un cietkoksnes putekļu robežvērtības, ņemot vērā jaunākus zinātniskos datus. Tika ieviestas arodekspozīcijas robežvērtības 11 jauniem kancerogēniem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 20. maija. Ar Direktīvu 2004/37/EK kodificē un aizstāj Direktīvu 90/394/EEK un tās turpmākos grozījumus, kā arī Direktīvas 97/42/EEK un 1999/38/EK. Joprojām ir spēkā termiņi šo direktīvu transponēšanai ES valstu tiesību sistēmās (vēlākais, līdz 2003. gada 29. aprīlim).

ES valstīm ar Direktīvu (ES) 2017/2398 ieviestie pasākumi savā tiesību sistēmā ir jāiekļauj līdz 2020. gada 17. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Kancerogēni: vielas, kas organismā var potenciāli izraisīt vēzi.
Mutagēni: vielas, kas var mainīt organisma ģenētisko materiālu.
Reprotoksiskas vielas: vielas, kas negatīvi ietekmē reprodukciju.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificētā redakcija) (OV L 158, 30.4.2004., 50.–76. lpp.)

Direktīvas 2004/37/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/2398 (2017. gada 12. decembris), ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (OV L 345, 27.12.2017., 87.–95. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/148/EK (2009. gada 30. novembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (OV L 330, 16.12.2009., 28.–36. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1.–1355. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.04.2018