Zvejas kuģi — strādnieku veselība un drošība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 93/103/EK — drošības un veselības prasību minimums darbā uz zvejas kuģiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti pasākumi un pienākumi, kas veicami nolūkā uzlabot drošību un veselības aizsardzību uz zvejas kuģiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Zvejas kuģu īpašnieki nodrošina, ka viņu kuģu izmantošana nekādi neapdraud strādnieku drošību un veselību, ņemot vērā paredzamus meteoroloģiskos apstākļus. Saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK noteikumiem zvejas kuģu īpašniekiem ir arī jāņem vērā visi riski, kam pakļauti pārējie strādnieki gadījumos, kad viņu kolēģi atstāj darba staciju, lai reaģētu uz bīstamām situācijām.

Līdz 1995. gada 23. novembrim bija jāpanāk, ka jauni zvejas kuģi un esošo kuģu apjomīgi remonti un izmaiņas atbilst drošības un veselības prasību minimumam, savukārt esošo zvejas kuģu atbilstība šīm prasībām bija jāpanāk turpmāko septiņu gadu laikā.

Par jebkādiem atgadījumiem jūrā, kas skar uz kuģa esošo strādnieku drošību un veselību, ir jāziņo attiecīgajām iestādēm, un tie ir jāreģistrē kuģa žurnālā.

ES valstis nodrošina, ka kuģus regulāri pārbauda īpaši šim nolūkam pilnvarotas iestādes, lai nodrošinātu atbilstību šīs direktīvas prasībām.

Īpašnieku pienākumi

Īpašniekiem ir pienākums nodrošināt, lai kuģi un to aprīkojums un iekārtas būtu tīras un tiktu uzturētas kārtībā, un ievērot detalizētās prasības, kas uzskaitītas direktīvas pielikumos, šādās jomās:

Uz kuģa ir jāglabā piemēroti avārijas un glābšanas līdzekļi.

Izglītošana un konsultācijas

Strādniekus informē par visiem veselības aizsardzības un drošības pasākumiem un pienācīgi izglīto, jo īpaši par negadījumu novēršanu un glābšanas līdzekļu lietošanu. Jebkuru personu, kurai, iespējams, nāksies komandēt kuģi, papildus izglīto par arodslimību un negadījumu novēršanu, kuģa stabilitāti un uzturēšanu visos paredzamajos darba apstākļos un radio navigāciju un sakariem.

Ir jānodrošina strādnieku vai viņu pārstāvju konsultēšana par drošības un veselības aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Direktīvu 89/391/EEK. Pārstāvjiem ir jānodrošina šo pasākumu veikšanai vajadzīgie līdzekļi, tostarp brīvais laiks, nesamazinot atalgojumu, un viņus nedrīkst sodīt par šādu pasākumu veikšanu. Viņiem jādod arī iespēja izteikt piezīmes inspekcijas laikā saskaņā ar strādnieku līdzdalības noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 89/391/EEK.

Īstenošana

Ik pēc pieciem gadiem ES valstis ziņo Eiropas Komisijai par šīs direktīvas praktisku ieviešanu, norādot darba devēju un strādnieku viedokļus.

Komisijas 2009. gada ziņojumā ir novērtēta šīs direktīvas, kā arī 1992. gada Direktīvas par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem, praktiskā īstenošana.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1994. gada 2. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1995. gada 23. novembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 93/103/EK (1993. gada 23. novembris) par drošības un veselības prasību minimumu darbā uz zvejas kuģiem (trīspadsmitā individuālā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 307, 13.12.1993., 1.–17. lpp.)

Direktīvas 93/103/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 92/29/EEK (1992. gada 31. marts) par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem (OV L 113, 30.4.1992., 19.–36. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai par to, kā praktiski īstenot direktīvas par darba drošību un veselības aizsardzību — Direktīvu 93/103/EK (zvejas kuģi) un Direktīvu 92/29/EEK (medicīniskā palīdzība uz kuģiem) (COM(2009) 599 galīgā redakcija, 29.10.2009.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.08.2016