Darbinieku veselība un drošība ieguves rūpniecības nozarēs

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 92/104/EEK — drošības un veselības aizsardzība darbiniekiem, kuri strādā virszemes un apakšzemes ieguves rūpniecības nozarēs

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka minimālās prasības drošības un veselības aizsardzībai darbiniekiem, kuri strādā minerālu ieguves rūpniecības nozarēs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva attiecas uz virszemes un apakšzemes minerālu ieguves rūpniecības nozarēm, tostarp uz izpēti un iegūto materiālu sagatavošanu pārdošanai. Tā neattiecas uz iegūto materiālu turpmāku pārstādi.

Lai aizsargātu darbinieku drošību un veselību, darba devējs nodrošina:

darbavietu plānošanu un organizēšanu tādā veidā, lai darbinieki var veikt savu darbu, neapdraudot savu un/vai citu darbinieku drošību un veselību;

nepārtrauktu atbildīgās personas uzraudzību;

ar īpašu risku saistīto darbu uzticēšanu tikai kompetentiem darbiniekiem un to veikšanu saskaņā ar norādījumiem;

ka drošības instrukcijas ir saprotamas visiem iesaistītajiem darbiniekiem;

pirmās palīdzības pasākumu veikšanu;

drošības mācību pasākumu regulāru veikšanu.

Par visu drošības un veselības aizsardzības pasākumu īstenošanu atbildīgajam darba devējam ir jāsagatavo drošības un veselības aizsardzības dokuments, kas apliecina, ka riski, kuriem darbinieki tiek pakļauti, ir novērtēti un ka darbavieta ir droša. Ja darbavietā atrodas darbinieki no citiem uzņēmumiem, šajā dokumentā ir jāizklāsta aizsardzības pasākumu koordinācijas mērķi un īstenošanas procedūras.

Darba devējs arī:

nekavējoties ziņo kompetentajām iestādēm par nopietniem darba negadījumiem un nopietnu draudu situācijām;

veic pasākumus, lai novērstu, atklātu un apkarotu ugunsgrēkus un novērstu eksplozīvas un/vai veselību apdraudošas atmosfēras rašanos;

nodrošina evakuācijas un glābšanas līdzekļus draudu gadījumā;

nodrošina brīdinājuma un citas sakaru sistēmas, kas atļauj veikt palīdzības, evakuācijas un glābšanas operācijas;

nodrošina, ka darbiniekiem veic regulāras veselības pārbaudes saistībā ar viņu darba pienākumiem;

nodrošina apspriešanos ar darbiniekiem un viņu iesaistīšanu drošības un veselības aizsardzības jautājumu izskatīšanā.

Sīki izstrādātas prasības ir izklāstītas direktīvas pielikumos.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 1992. gada 7. decembrī.

KONTEKSTS

Drošība un veselības aizsardzība darbā: Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa “Darbības jomas”.

AKTS

Padomes Direktīva 92/104/EEK (1992. gada 3. decembris) par minimālajām prasībām drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai darbiniekiem, kuri strādā virszemes un apakšzemes minerālu ieguves rūpniecības nozarēs (divpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 92/104/EEK

7.12.1992.

7.12.1994.

OV L 404, 31.12.1992., 10.–25. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/30/EK

28.6.2007.

31.12.2012.

OV L 165, 27.6.2007., 21.–24. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.10.2015