Drošība un veselība darba ņēmējiem, kuri strādā minerālu ieguves rūpniecības nozarēs

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 92/91/EEK – minimālās prasības drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai darba ņēmējiem, kuri strādā minerālu ieguves rūpniecības nozarēs, kas pielieto urbšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir norādīt minimālās prasības drošības un veselības aizsardzībai tiem, kuri strādā minerālu ieguves rūpniecības nozarēs, kas pielieto urbšanu* – gan piekrastē, gan jūrā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Visām darba vietām, kuras izmanto minerālu izpētei vai ieguvei ar urbšanas metodi, ir jāatbilst minimālajām veselības un drošības prasībām, kas norādītas direktīvā un tās pielikumā, ņemot vērā darba vietas īpatnības, darbības veidu, apstākļus vai konkrētu risku.

Darba devēja vispārīgie pienākumi

Darba devēju pienākums ir:

Dokuments par veselību un drošību

Pirms minerālu izguves darbu sākšanas darba devējam ir jānodrošina, ka dokuments par drošību un veselību ir sagatavots un atjaunināts (saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 6., 9. un 10. pantu). Šajā dokumentā ir īpaši jānorāda, ka:

Ja vienā darba vietā strādā darba ņēmēji no vairākiem uzņēmumiem, darba devējam, kas ir atbildīgs ar konkrēto darba vietu, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi ir jākoordinē veselības un drošības pasākumi, kas attiecināmi uz šiem darba ņēmējiem, un jāiekļauj tie dokumentā.

Šāds koordinēšanas process neietekmē atsevišķo darba devēju atbildību.

Ziņošana par nelaimes gadījumiem un bīstamām situācijām

Darba devējam nez kavēšanās ir jāziņo par letāliem un nopietniem nelaimes gadījumiem darbā un bīstamām situācijām kompetentajām varas iestādēm.

Profilaktiskie pasākumi un saziņa

Lai aizsargātu darba ņēmējus no apdraudējuma (tostarp ugunsgrēka, sprādzieniem un veselībai kaitīgas atmosfēras), darba devējiem ir:

Darba vietu izmaiņas

Mainot, paplašinot un/vai pārveidojot darba vietas pēc datuma, kurā šī direktīva stājas spēkā, darba devējiem ir jānodrošina, ka tiek ievērotas minimālās prasības, kas izklāstītas direktīvas pielikumā.

Darba ņēmēju veselības pārbaude

Pirms tādu darba uzdevumu piešķiršanas, kas saistīti ar direktīvā norādītajām darbībām, katram darba ņēmējam ir jāveic veselības pārbaude, kas regulāros intervālos jāatkārto.

Darbinieku konsultēšana un dalība

Darba devējiem ir jāsniedz konsultācijas darba ņēmējiem par direktīvā minētajiem jautājumiem, un darbiniekiem ir jāņem dalība.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1992. gada 11. novembra, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 1994. gada 3. novembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Rūpniecības nozares, kas iegūst minerālus ar urbšanas metodi: Rūpniecības nozares, kas nodarbojas ar:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 92/91/EEK (1992. gada 3. novembris) par minimālajām prasībām drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai darba ņēmējiem, kuri strādā minerālu ieguves rūpniecības nozarēs, kas pielieto urbšanu (vienpadsmitā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu) (OV L 348, 28.11.1992., 9.–24. lpp.)

Direktīvas 92/91/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.01.2019