Drošības un veselības aizsardzības zīmes darba vietā

Ar šo direktīvu ievieš Kopienas drošības zīmju sistēmu, kas paredzētas, lai samazinātu nelaimes gadījumu darbā un arodslimību risku.

AKTS

Padomes Direktīva 92/58/EEK (1992. gada 24. jūnijs) par minimālajām prasībām drošības un/vai veselības aizsardzības zīmēm darba vietā (devītā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) [Oficiālais Vēstnesis L 245, 26.8.92.].

KOPSAVILKUMS

Direktīva 92/58/EEK nosaka minimālās prasības veselības aizsardzības un drošības zīmēm darba vietā. Piemēram, tās attiecas uz konteineru un cauruļvadu, kā arī ugunsdzēsības aprīkojuma, noteiktu satiksmes ceļu, izgaismotu un skaņas zīmju izvietojumu un identifikāciju, un arī verbāliem paziņojumiem un žestiem.

Šī direktīva papildina Pamatdirektīvu 89/391/EEK par darba drošību un veselības aizsardzību.

Šo direktīvu nepiemēro zīmēm bīstamu vielu un preparātu, ražojumu un/vai iekārtu laišanai tirgū, ja vien citi Eiropas Savienības noteikumi to īpaši neparedz, un to nepiemēro arī zīmēm, ko izmanto autotransporta, dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu, jūras vai gaisa transporta regulēšanai.

Darba devēju pienākumi

Darba devēji apgādā ar drošības zīmēm, ja no apdraudējumiem nevar izvairīties vai tos pietiekami samazināt ar darba organizācijā izmantojamiem preventīviem pasākumiem vai procedūrām.

Attiecīgos gadījumos uzņēmumos var uzstādīt zīmes, ko izmanto autotransportam, dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu, jūras vai gaisa transportam.

Papildu informācija

Dalībvalstis var noteikt īpašus precīzi noteiktus izņēmumus.

Darbiniekus informē par visiem veicamajiem pasākumiem, un viņiem nodrošina atbilstīgu apmācību (precīzu instruktāžu).

Ar darbiniekiem apspriežas un viņiem ļauj piedalīties jautājumos, uz ko attiecas direktīva.

Tehniskus pielāgojumus pielikumiem Komisija pieņems ar komitejas palīdzību (Direktīvas 89/391/EEK 17. pants).

Reizi piecos gados dalībvalstis ziņo Komisijai par šīs direktīvas noteikumu praktisko īstenošanu. Komisija regulāri iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par to, kā tiek īstenota šī direktīva.

Konteksts

Direktīva atceļ Direktīvu 77/576/EK par drošības zīmēm darba vietā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 92/58/EEK

22.7.1992.

24.6.1994.

OV L 245, 26.8.1992.

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/30/EK

28.6.2007.

31.12.2012.

OV L 165, 27.6.2007.

Direktīva 2014/27/ES

25.3.2014.

1.6.2015.

OV L 65, 5.3.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par to, kā praksē tiek īstenota Direktīva 92/57/EEK (pagaidu un pārvietojamie būvlaukumi) un Direktīva 92/58/EEK (drošības zīmes darba vietā) par drošību un veselības aizsardzību darbā [ COM(2008) 698 galīgā redakcija-Oficiālajā Vēstnesīnav publicēts].

Komisija sniedz pozitīvu ziņojumu par Direktīvas 92/58/EEK īstenošanu. Faktiski lielākā daļa no 15 Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pilnveidojušas to tiesību aktus ar šajā direktīvā paredzētajiem jaunajiem noteikumiem un prasībām.

Direktīvas īstenošana ir ļāvusi racionalizēt valstu sistēmas attiecībā uz drošības zīmēm darba vietā. Tomēr Komisija norāda, ka darbinieki joprojām ir slikti informēti par noteikumiem uz zīmēm, un Komisija aicina uzņēmumus uzlabot to apmācības pasākumus.

Pēdējā atjaunināšana: 06.05.2014