Drošība darbā — kravu apstrāde ar rokām

Šīs Direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai darba ņēmēji Eiropas Savienībā ir aizsargāti pret riskiem, kas saistīti ar kravu apstrādi ar rokām*.

AKTS

Padomes Direktīva 90/269/EEK (1990. gada 29. maijs) par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas (ceturtā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

KOPSAVILKUMS

Šīs Direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai darba ņēmēji Eiropas Savienībā ir aizsargāti pret riskiem, kas saistīti ar kravu apstrādi ar rokām*.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka prasības attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darba devējiem ir jādara viss iespējamais, lai izvairītos no tā, ka darba ņēmējiem ir jāveic kravu apstrāde ar rokām.

Ja nevar izvairīties no nepieciešamības veikt kravu apstādi ar rokām, darba devējs maina darba organizācijas veidu vai nodrošina darba ņēmējiem līdzekļus riska mazināšanai:

Muguras traumas risks pastāv tad, ja krava ir:

Fiziskā piepūle var radīt risku, ja tā ir:

Darba vide var radīt risku, ja:

Darbība var radīt risku, ja ietver šādus nosacījumus:

Darba ņēmējs var būt apdraudēts, ja viņš/viņa:

GALVENAIS TERMINS

* Kravu apstrāde ar rokām: šīs Direktīvas izpratnē tā ir jebkāda kravas transportēšana vai atbalstīšana, tostarp kravas pacelšana, nolikšana, stumšana, vilkšana, pārnēsāšana vai pārvietošana, kas ietver īpašu risku darba ņēmējiem gūt muguras traumas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājās spēkā 1990. gada 12. jūnijā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 90/269/EEK

12.6.1990.

31.12.1992.

OV L 156, 21.6.1990., 9.-13. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/30/EK

28.6.2007.

31.12.2012.

OV L 165, 27.6.2007., 21.-24. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015