Drošība un veselības aizsardzība darbā — vispārējie noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 89/391/EEK — pasākumi, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to ievieš pasākumus, lai uzlabotu cilvēku drošību un veselības aizsardzību darbā. Tajā ir izklāstīts gan darba devēju*, gan darba ņēmēju* pienākums mazināt nelaimes gadījumu skaitu darbā un saslimšanu ar arodslimībām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva attiecas uz visām valsts un privātas darbības nozarēm (rūpniecību, lauksaimniecību, tirdzniecību, pārvaldi, pakalpojumiem, izglītību, kultūru, izklaidi un citām).

Tā nosaka, ka darba devējiem:

Citi svarīgākie aspekti

GALVENIE TERMINI

* Darba ņēmējs: ikviena persona, kas strādā darba devēja labā, tostarp arī praktikanti un mācekļi, bet ne mājkalpotāji.

* Darba devējs: ikviena persona, kas ir darba attiecībās ar kādu citu personu un atbild par uzņēmumu.

KONTEKSTS

AKTS

Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 89/391/EEK

19.6.1989.

31.12.1992.

OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1882/2003

20.11.2003.

OV L 284, 31.10.2003., 1.–53. lpp.

Direktīva 2007/30/EK

28.6.2007.

31.12.2012.

OV L 165, 27.6.2007., 21.–24. lpp.

Regula (EK) Nr. 1137/2008

11.12.2008.

OV L 311, 21.11.2008., 1.–54. lpp.

Direktīvas 89/391/EEK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2020