ES Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2062/94 — ES Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to tiek izveidota Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā, lai ES iestādēm, ES valstīm un šajā jomā ieinteresētajām pusēm nodrošinātu tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzdevumi

Aģentūras uzdevumi ietver:

Struktūra

Stratēģija

Aģentūra izstrādā ikgadējo plānošanas dokumentu, kura pamatā ir sešu gadu korporatīvā stratēģija. Stratēģijai 2014.–2020. gadam ir sešas prioritārās jomas, uzsverot tīklu veidošanu, un tā ir saskaņota ar ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1994. gada 9. septembra.

KONTEKSTS

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (OV L 216, 20.8.1994., 1.–7. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2062/94 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam (COM(2014) 332 final, 6.6.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 05.12.2016