Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) kvalitātes nodrošināšana

Eiropas kvalitātes pamatprincipu ietvarstruktūra ir viena no Eiropas iniciatīvu sērijām, kas izveidotas, lai veicinātu darbaspēka mobilitāti. Tā palīdz valstīm veicināt un pārraudzīt uzlabojumus to profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmās.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2009. gada 18. jūnijs) par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām (OV C 155, 8.7.2009., 1.-10. lpp.).

KOPSAVILKUMS

Eiropas kvalitātes pamatprincipu ietvarstruktūra ir viena no Eiropas iniciatīvu sērijām, kas izveidotas, lai veicinātu darbaspēka mobilitāti. Tā palīdz valstīm veicināt un pārraudzīt uzlabojumus to profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmās.

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru. Tas ir instrumentu kopums ar kopīgiem Eiropas pamatprincipiem. Ievērojot brīvprātības principu, valstu atbildīgās iestādes var izmantot tos aspektus, kurus uzskata par noderīgākajiem, lai attīstītu, uzlabotu, vadītu un novērtētu savas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

2014. gada maijā ES valstu valdības atzīmēja progresu, kas panākts kvalitātes nodrošināšanā izglītības un apmācības jomā un vienojās par nepieciešamību turpināt progresu.

KONTEKSTS

Rekomendācijām jāpalīdz modernizēt izglītības un apmācības sistēmas un jānodrošina to, lai cilvēki nepārtrauc mācības, neiegūstot kvalifikāciju. To mērķis ir arī uzlabot izglītības, apmācības un nodarbinātības savstarpējo saistību.

Plašāku informāciju skatiet:

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Ieteikuma par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām īstenošanu (COM(2014) 30 final 28.1.2014.) .

Padomes secinājumi (2014. gada 20. maijs) par kvalitātes nodrošināšanu izglītības un apmācības atbalstam (OV C 183, 14.6.2014., 30.-35. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 30.07.2015