Valodu daudzveidības veicināšana Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2005) 596 galīgā redakcija) — “Jauna daudzvalodības pamatstratēģija”

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā paziņojumā ir izklāstīta Eiropas Komisijas stratēģija daudzvalodības veicināšanai Eiropas Savienībā (ES) un ierosinātas vairākas īpašas darbības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Daudzvalodība attiecas gan uz personu spēju izmantot vairākas valodas, gan uz dažādu valodu kopienu līdzāspastāvēšanu vienā ģeogrāfiskā teritorijā.

Komisijas daudzvalodības politikai ir 3 mērķi:

Šajā paziņojumā ir aprakstīti vairāki veidi, kā veicināt valodu apguvi un valodu daudzveidību, tai skaitā:

Komisija mudina ES valstis:

Daudzvalodu ekonomika

Lai attīstītu daudzvalodu ekonomiku, Komisija ierosina šādus pasākumus:

Rakstiskā un mutiskā tulkošana

Daudzvalodība un ES iedzīvotāji

Komisijai ir vairākas daudzvalodu iniciatīvas, lai palīdzētu pilsoņiem izprast, kā viņus ietekmē Eiropas tiesību akti un kādas ir šo pilsoņu tiesības. Komisija ierosina:

Komisija izveidoja augsta līmeņa darba grupu daudzvalodības jautājumos, kurā darbojās neatkarīgi eksperti, kuri 2007. gadā sagatavoja noslēguma ziņojumu. 2008. gada sākumā tika organizēta ministru konference par daudzvalodību, kas ES valstīm deva iespēju ziņot par panākto progresu un plānot turpmāku darbu. Vēlāk tajā pašā gadā Komisija sagatavoja vēl vienu paziņojumu, ar ko ierosināja visaptverošu pieeju daudzvalodībai Eiropas Savienībā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Jauna daudzvalodības pamatstratēģija (COM(2005) 596 galīgā redakcija, 22.11.2005.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Daudzvalodība: Eiropas priekšrocība un kopīga apņemšanās (COM(2008) 566 galīgā redakcija, 18.9.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.11.2016