Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēma

Ar šo direktīvu Eiropas Savienībā (ES) izveido profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmu, kas saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem ir piemērojama arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm un Šveicei. Tās mērķis ir padarīt darba tirgus elastīgākus, vēl vairāk liberalizēt pakalpojumus, sekmēt kvalifikāciju automātisku atpazīšanu un vienkāršot administratīvās procedūras.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

KOPSAVILKUMS

Ar šo direktīvu Eiropas Savienībā (ES) izveido profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmu, kas saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem ir piemērojama arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm un Šveicei. Tās mērķis ir padarīt darba tirgus elastīgākus, vēl vairāk liberalizēt pakalpojumus, sekmēt kvalifikāciju automātisku atpazīšanu un vienkāršot administratīvās procedūras.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Īslaicīga mobilitāte

Ja profesionāļi vēlas sniegt savus pakalpojumus citā ES valstī īslaicīgi, principā viņi to var darīt, pamatojoties uz savu uzņēmējdarbību (t. i., tiesībām strādāt savā profesijā) savā izcelsmes valstī. Mērķa valsts var no tiem prasīt iepriekšēju paziņojumu, taču tiem nav jāveic atzīšanas procedūras. Tas neattiecas uz profesijām, kuras ir saistītas ar sabiedrības veselību un drošību. Attiecībā uz tām ES valstis var pieprasīt to kvalifikāciju iepriekšēju atzīšanu.

Pastāvīga uzņēmējdarbība

Direktīvā ir paredzētas 3 kvalifikāciju atzīšanas sistēmas:

Eiropas profesionālā karte (EPK)

Šī direktīva tika grozīta ar Direktīvu 2013/55/ES (ES valstīs piemērojama, sākot ar 2016. gada 18. janvāri), ar kuru nosaka Eiropas profesionālās kartes izveidi. Tā ļaus ieinteresētajām personām vieglāk un ātrāk iegūt savu kvalifikāciju atzīšanu, izmantojot standartizētu elektronisku procedūru. Kartes darbības pamatā būs Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) izmantošana, un tā tiks izsniegta elektroniska sertifikāta veidā. EPK pirmajā posmā tiks īstenota vispārējās aprūpes māsām, fizioterapeitiem, farmaceitiem, kalnu gidiem un nekustamā īpašuma aģentiem.

2013. gada direktīva arī ļaus iedzīvotājiem, kas vēlas panākt savu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, strādāt ar vienotu kontaktpunktu.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA STĀJĀS SPĒKĀ UN KĀDS IR TĀS TRANSPONĒŠANAS PERIODS?

Direktīva 2005/36/EK stājās spēkā 2005. gada 20. oktobrī, un tā bija jātransponē līdz 2007. gada 20. oktobrim. Jaunākie grozījumi, kas tika ieviesti ar Direktīvu 2013/55/ES, stājās spēkā 2014. gada 17. janvārī, un to transponēšanas termiņš ir 2016. gada 18. janvāris.

KONTEKSTS

Tā kā ES valstīs samazinās darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits, paredzams, ka palielināsies pieprasījums pēc augsti kvalificētiem profesionāļiem, un tiek prognozēts, ka 2020. gadā tas sasniegs 16 miljonus darbavietu. Tas paredz, ka šo personu kvalifikācijas jāspēj ātri, vienkārši un uzticami atzīt visā ES.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta automātiskajai atzīšanai.

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma: Komisijas Paziņojums Vadlīnijas par ES ārkārtas palīdzību pārrobežu sadarbībā ar Covid-19 krīzi saistītās veselības aprūpes jomā

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2005/36/EK

20.10.2005.

20.10.2007.

OV L 255, 30.9.2005., 22.-142. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2006/100/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006., 141.-237. lpp.

Regula (EK) Nr. 1430/2007

26.12.2007.

-

OV L 320, 6.12.2007., 3.-11. lpp.

Regula (EK) Nr. 755/2008

21.8.2008.

-

OV L 205, 1.8.2008., 10.-12. lpp.

Regula (EK) Nr. 279/2009

27.4.2009.

-

OV L 93, 7.4.2009., 11.-12. lpp.

Regula (ES) Nr. 213/2011

24.3.2011.

-

OV L 59, 4.3.2011., 4.-7. lpp.

Regula (ES) Nr. 623/2012

1.8.2012.

-

OV L 180, 12.7.2012., 9.-11. lpp.

Direktīva 2013/25/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013., 368.-375. lpp.

Direktīva 2013/55/ES

17.1.2014.

18.1.2016.

OV L 354, 28.12.2013., 132.-170. lpp.

Direktīvas 2005/36/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 77/249/EEK (1977. gada 22. marts) par pasākumiem, kas palīdz advokātiem sekmīgi īstenot brīvību sniegt pakalpojumus (OV L 78, 26.3.1977., 17.-18. lpp.)

Direktīva 98/5/EK (1998. gada 16. februāris) par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija (OV L 77, 14.3.1998., 36.-43. lpp.)

Komisijas Lēmums 2007/172/EK (2007. gada 19. marts) par koordinatoru grupas izveidošanu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai (OV L 79, 20.3.2007., 38.-39. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2020(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).