Studentu, apmācībā iesaistītu personu, brīvprātīgo jauniešu, skolotāju un pasniedzēju mobilitāte

 

KOPSAVILKUMS:

Ieteikums 2001/613/EK par studentu, apmācībā iesaistītu personu, brīvprātīgo, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti Eiropas Savienībā

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Šī pēc 2000. gada Lisabonas Eiropadomes pieņemtā ieteikuma mērķis ir atbalstīt brīvu pārvietošanos izglītības un apmācības jomā. Tajā Eiropas Savienības (ES) valstis tiek aicinātas veikt nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu studentu, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ieteikumā ES valstis ir aicinātas novērst juridiskos, administratīvos, valodu un kultūras radītos šķēršļus personām, kuras:

citā ES valstī.

Ieteikumā norādīti šādi mērķi un ieteikumi:

Pasākumi, kas īpaši attiecas uz studentiem vai apmācībā iesaistītajām personām:

Pasākumi, kas attiecas uz brīvprātīgajiem jauniešiem:

Pasākumi, kas attiecas uz skolotājiem un pasniedzējiem:

ES valstis tiek aicinātas reizi divos gados sagatavot ziņojumu par veiktajiem pasākumiem šo ieteikumu īstenošanā.

KONTEKSTS

Šeit izklāstītie ieteikumi sākotnēji attiecās uz ES programmām, piemēram, Socrates (izglītība), Leonardo da Vinci (arodmācības) un programmu “Jaunatne”, kas ir iekļautas programmā Erasmus+ un papildina pasākumus, kas pašlaik veido sistēmu “ET 2020”, kas aptver sadarbību izglītības, apmācības un mūžizglītības jomās.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums 2001/613/EK (2001. gada 10. jūlijs) par studentu, apmācībā iesaistītu personu, brīvprātīgo, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti Kopienā (OV L 215, 9.8.2001., 30.–37. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Ieteikums (2011. gada 28. jūnijs). Jaunatne kustībā — jauniešu mācību mobilitātes veicināšana (OV C 199, 7.7.2011., 1.–5. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. “Jaunatne kustībā” — Iniciatīva jauniešu potenciāla izmantošanai, lai Eiropas Savienībā panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi (COM(2010) 477 galīgā redakcija, 15.9.2010.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2009. gada 18. jūnijs) par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) (OV C 155, 8.7.2009., 11.–18. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi (2007. gada 15. novembris) par skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošanu (OV C 300, 12.12.2007., 6.–9. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2241/2004/EK (2004. gada 15. decembris) par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass) (OV L 390, 31.12.2004., 6.–20. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.12.2016