Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EEK) Nr. 337/75 — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienībā (ES) aptuveni 75 miljoniem iedzīvotāju ir zema līmeņa kvalifikācija vai tās nav vispār, tādēļ šiem cilvēkiem ir trīsreiz lielāka iespēja kļūt par bezdarbniekiem nekā cilvēkiem ar augstāku kvalifikāciju.

Lai palīdzētu viņiem attīstīt prasmes un atrast darbu, ES izveidoja īpašu aģentūru, kas atbalsta ES profesionālās izglītības un apmācības politiku un palīdz ES valstīm šo politiku īstenot praktiski.

KĀDS IR CEDEFOP MĒRĶIS?

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra Cedefop mērķis ir sniegt atbalstu Eiropas Komisijai (EK) profesionālās izglītības un apmācības (PIA) veicināšanā un kopīgas PIA politikas izstrādē un īstenošanā, veicot zinātniska un tehniska rakstura pasākumus.

Cedefop cieši sadarbojas ar EK, ES valstīm, darba devējiem un arodbiedrībām, kā arī ar PIA jomas pētniekiem un praktiķiem. Centrs tiem sniedz atjauninātu informāciju par norisēm PIA jomā, kā arī iespējas apspriest šīs jomas politiku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

galvenie uzdevumi ir:

Darbs

Četras galvenās darbības jomas:

Tīkli

Cedefop sadarbojas ar diviem galvenajiem tīkliem:

KONTEKSTS

Cedefop ir viena no ES decentralizētajām aģentūrām. To izveidoja 1975. gadā un 1995. gadā pārcēla no Berlīnes uz Salonikiem.

2015. gadā centrs atzīmēja 40. gadadienu darbam PIA jomā Eiropā un 20 gadus, kopš tas atrodas Grieķijā.

Plašāka informācija ir pieejama:

AKTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 337/75 (1975. gada 10. februāris), ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EEK) Nr. 337/75

16.2.1975.

-

OV L 39, 13.2.1975., 1.-4. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EEK) Nr. 1946/93

26.7.1993.

-

OV L 181, 23.7.1993., 11.-12. lpp.

Regula (EK) Nr. 1131/94

1.9.1994.

-

OV L 127, 19.5.1994., 1. lpp.

Regula (EK) Nr. 251/95

1.3.1995.

-

OV L 30, 9.2.1995., 1.-2. lpp.

Regula (EK) Nr. 354/95

1.1.1995.

-

OV L 41, 23.2.1995., 1. lpp.

Regula (EK) Nr. 1655/2003

1.10.2003.

-

OV L 245, 29.9.2003., 41.-43. lpp.

Regula (EK) Nr. 2051/2004

21.12.2004.

-

OV L 355, 1.12.2004., 1.-3. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra neatkarīgu novērtēšanu (COM(2008) 356 galīgā redakcija,13.6.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.09.2015