Strādājošu grūtnieču un jauno māmiņu aizsardzība

KOPSAVILKUMS

Šajā direktīvā ir izklāstītas pamattiesības, kādas ir visām sievietēm Eiropas Savienībā pirms un pēc bērna piedzimšanas. Šī direktīva ir viena no vairākām “atvasinātajām” direktīvām, kas pieņemtas saskaņā ar Pamatdirektīvu 89/391/EEK par darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt strādājošu grūtnieču*, sieviešu, kas strādā pēcdzemdību periodā, un sieviešu, kas baro bērnu ar krūti*, veselību un drošību darba vietā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstīm jāinformē darba devēji un strādājošas sievietes par Eiropas Komisijas vadlīnijām attiecībā uz risku veselībai un drošībai, ko rada bīstamas vielas un rūpnieciskie procesi.

Gadījumos, kad risks pastāv, darba devējiem jārīkojas, lai aizsargātu strādājošas sievietes, kuras tas skar, piemēram, pārceļot tās citā darbā vai nodrošinot atvaļinājumu.

Gadījumos, kad tiek piešķirts atvaļinājums, darba devējam jāgarantē no darba līguma izrietošās tiesības un jāizmaksā atbilstīgs pabalsts, lai kompensētu ienākumu zudumu.

Strādājošām grūtniecēm neliek veikt darbu nakts maiņās, ja iesniegta attiecīga medicīniska izziņa.

Strādājošas grūtnieces var doties veikt pirmsdzemdību veselības pārbaudes darba laikā, nezaudējot izpeļņu.

Direktīva nosaka 14 nedēļu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, no kura divām nedēļām jābūt pirms dzemdībām.

Sievietes nedrīkst tikt atlaistas no darba grūtniecības un dzemdību dēļ.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 1992. gada 24. novembra.

KONTEKSTS

Informācija Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras tīmekļa vietnē par Direktīvu 92/85/EEK - strādājošas grūtnieces

GALVENIE TERMINI

* Strādājoša grūtniece: sieviete, kas informē darba devēju par savu stāvokli saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai valsts praksi.

* Sieviete, kas strādā pēcdzemdību periodā: sieviete, kas strādā pēcdzemdību periodā, kā noteikts valsts tiesību aktos un/vai saskaņā ar valsts praksi, un kura informē darba devēju par savu stāvokli saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem un/vai praksi.

* Strādājoša sieviete, kas baro bērnu ar krūti: strādājoša sieviete, kas baro bērnu ar krūti, kā noteikts valsts tiesību aktos un/vai saskaņā ar valsts praksi, un kura informē darba devēju par savu stāvokli saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem un/vai praksi.

AKTS

Padomes Direktīva 92/85/EEK (1992. gada 19. oktobris) par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

ATSAUCES

Akts

Spēkā stāšanās datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 92/85/EEK

24.11.1992.

19.10.1994.

OV L 348, 28.11.1992., 1.-7. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/30/EK

28.6.2007.

31.12.2012.

OV L 165, 27.6.2007., 21.-24. lpp.

Direktīva 2014/27/ES

25.3.2014.

1.6.2015.

OV L 65, 5.3.2014., 1.-7. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.10.2015