Darbinieku informēšana par to darba nosacījumiem

Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā vispārīga prasība, ka darba devējam ir katram darbiniekam jāizsniedz dokuments ar informāciju par galvenajiem viņa darba līguma vai darba attiecību elementiem.

AKTS

Padomes Direktīva 91/533/EEK (1991. gada 14. oktobris) par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā vispārīga prasība, ka darba devējam ir katram darbiniekam jāizsniedz dokuments ar informāciju par galvenajiem viņa darba līguma vai darba attiecību elementiem.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā nodrošina, ka darba devēji nodrošina darbiniekiem noteiktu būtisku informāciju, tādu kā:

Šī direktīva neattiecas uz darbiniekiem, kuru darba līguma termiņš ir īsāks par vienu mēnesi vai kuru darba nedēļa ir īsāka par astoņām stundām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam dokuments ar nepieciešamo informāciju ne vēlāk kā divus mēnešus pēc darba uzsākšanas.

Valstu tiesību akti katrā ES valstī nosaka to, vai pastāv darba līgums un, ja pastāv, kādi ir līguma nosacījumi. Terminu “darbinieks”, “līgums” un “darba tiesiskās attiecības” definēšana ir atstāta valstu tiesību aktu ziņā.

Kad darba devējs pieprasa darbiniekam strādāt citā ES valstī (tā ir “darbinieka nosūtīšana uz citu valsti”), viņam pirms aizbraukšanas jāizsniedz darbiniekam dokuments ar nepieciešamo informāciju. Šajā dokumentā jāietver noteikta papildinformācija, tāda kā atalgojuma valūta un nodarbinātības ilgums. Šos noteikumus nepiemēro, ja nodarbinātības ilgums ārpus valsts ir viens mēnesis vai mazāk.

Darba devējam ir jāizsniedz darbiniekam rakstisks dokuments viena mēneša laikā pēc jebkādām izmaiņām nosacījumos.

Šī direktīva nekavē ES valstis ieviest tādus normatīvus un administratīvus aktus, kas ir labvēlīgāki darbiniekam.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 1993. gada 30. jūnija.

KONTEKSTS

Jaunas darba formas ir radījušas darba attiecību veidu skaita pieaugumu. Direktīvas mērķis ir nodrošināt darbiniekiem labāku aizsardzību, lai izvairītos no bažām par darba attiecību nosacījumiem un radītu lielāku darba tirgus pārskatāmību.

Plašāku informāciju skatiet Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā Darba nosacījumi - individuālie darba nosacījumi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 91/533/EEK

28.10.1991.

30.6.1993.

OV L 288, 18.10.1991., 32.-35. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums 2014/51/ES (2014. gada 28. janvāris), ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2011. gada Konvenciju par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām (Konvencija Nr. 189) (OV L 32, 1.2.2014., 32.-32. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 23.07.2015