Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšana

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka kopīgus noteikumus sociālā nodrošinājuma tiesību aizsardzībai situācijās, kad persona pārvietojas ES teritorijā (kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē).

Tajā ir atzīts, ka ES valstis pieņem lēmumus par tādiem aspektiem kā sociālās nodrošinājuma sistēmas pabalstu saņēmēji, pabalstu apjoms un atbilstības nosacījumi.

Ar šo regulu par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu valstu sistēmas netiek aizstātas ar vienotu Eiropas sistēmu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Regula attiecas uz visām tradicionālajām sociālā nodrošinājuma jomām, proti, uz:

slimības pabalstiem;

maternitātes un paternitātes pabalstiem;

vecuma pensijām;

pirmspensijas un invaliditātes pabalstiem;

apgādnieka zaudējuma un apbedīšanas pabalstiem;

bezdarbnieka pabalstiem;

ģimenes pabalstiem;

pabalstiem sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

Pabalstu saņēmējiem tiek garantēts, ka pat tad, ja viņi pārvācas uz citu ES valsti, viņu pabalsti tiks izmaksāti, viņiem būs tiesības saņemt veselības aprūpi un viņi saņems arī ģimenes pabalstus.

Pabalstu saņēmēji

Šos koordinēšanas noteikumus savā labā var izmantot visi ES valstu valstspiederīgie (un viņu ģimenes locekļi), uz kuriem attiecas kādas ES valsts sociālās nodrošināšanas tiesību akti. Tie attiecas uz darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, ierēdņiem, studentiem un pensionāriem, kā arī uz cilvēkiem, kuriem nav darba, kuri vēl nestrādā vai arī vairs nestrādā.

Šie noteikumi attiecas arī uz trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas likumīgi uzturas ES teritorijā.

Pamatprincipi

Pabalstu saņēmējiem:

piemēro tikai vienas valsts tiesību aktus, un viņi maksā apdrošināšanas maksu šajā valstī. Sociālās nodrošināšanas iestādes lemj par jurisdikciju, kas attiecas uz pabalstu saņēmējiem (viena piemērojamā tiesību akta princips);

ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā tās valsts valstspiederīgajiem, kurā viņiem pienākas sociālais nodrošinājums (vienlīdzīgas attieksmes vai nediskriminācijas princips);

tiek garantēts, ka iepriekšējie apdrošināšanas, nodarbinātības vai uzturēšanās periodi citās valstīs tiks ņemti vērā, aprēķinot pabalstu summu (periodu summēšanas princips);

ir tiesības saņemt naudas pabalstu, kas viņiem pienākas kādā valstī, arī tad, ja viņi neuzturas šajā valstī (pabalstu “eksportējamības” princips , kas garantē pabalstu eksportēšanu uz visām ES valstīm, kurās uzturas pabalsta saņēmējs vai viņa ģimenes locekļi).

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)

EVAK, kuru izsniedz bez maksas, cilvēkiem, kuri uzturas citā ES valstī, kas nav viņu dzīvesvietas valsts, tostarp dodas uz turieni brīvdienās, šādas uzturēšanās laikā ļauj saņemt veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un izmaksām kā attiecīgajā valstī apdrošinātajām personām. Izmaksas pēc tam sedz/kompensē viņu izcelsmes valsts sociālās nodrošināšanas sistēma. EVAK izsniedz veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji apdrošinātās personas valstī.

Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas instrumenti

Iestādēm pieņemamā termiņā ir jāsniedz atbildes uz visiem pieprasījumiem un attiecīgajām personām jāsniedz visa informācija, kas vajadzīga, lai viņas varētu izmantot tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo regulu. Regulā ir paredzēti noteikumi, lai nodrošinātu, ka ES valstu iestādes var cieši sadarboties un savstarpēji palīdzēt viena otrai iedzīvotāju labā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Neskatoties uz to, ka šo regulu pieņēma 2004. gadā, piemērojama tā kļuva (saskaņā ar tās 91. pantu) tikai 2010. gada 1. maijā. Tas ir datums, kurā stājās spēkā tiesību akts, kas nosaka tās īstenošanas kārtību (Regula (EK) Nr. 987/2009) (sk. īstenošanas regulas 97. pantu).

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta ES sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 200, 7.6.2004., 1.–49. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 284, 30.10.2009., 1.–42. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.12.2015