ES tiesību aktu aktīvāka izpilde darba ņēmēju norīkošanas jomā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

Direktīva (ES) 2018/957, ar ko groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

KĀDS IR DIREKTĪVU MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva 96/71/EK

Direktīva 2014/67/ES

Piemērojamo noteikumu ļaunprātīgas izmantošanas labāka novēršana un uzraudzība, kā arī sankciju piemērošana

Labāka piekļuve informācijai

Labāka administratīvā sadarbība

Direktīvas (ES) 2018/957 grozīšana

Ar Direktīvas (ES) 2018/957 grozījumiem tiek ieviesti vairāki jauni noteikumi:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS DIREKTĪVAS IR PIEMĒROJAMAS?

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK (1996. gada 16. decembris) par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1.–6. lpp.)

Direktīvas 96/71/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/67/ES (2014. gada 15. maijs) par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11.–31. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/957 (2018. gada 28. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 173, 9.7.2018., 16.–24. lpp.)

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/957 (2018. gada 28. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 91, 29.3.2019., 77. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2012 (2012. gada 25. oktobris) par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI regula”) (OV L 316, 14.11.2012., 1.–11. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/22/EK (2006. gada 15. marts) par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (OV L 102, 11.4.2006., 35.–44. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.04.2020