Pagaidu darba ņēmēju drošība un veselības aizsardzība darbā

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes 1991. gada 25. jūnija Direktīva 91/383/EEK, ar ko papildina pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot pagaidu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt, ka ES valstis ievieš tiesību aktus nolūkā uzlabot to darbinieku darba drošību un veselības aizsardzību, kuri strādā saskaņā ar pagaidu darbinieku līgumiem* vai līgumiem, kas noslēgti uz noteiktu laiku*, lai viņu aizsardzības līmenis būtu tāds pats kā citiem darbiniekiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Padomes Direktīvu 89/391/EEK par darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību piemēro arī pagaidu darbiniekiem*. Ar šo direktīvu to papildina ar šādiem aspektiem:

Informācija un apmācība

Īpaša medicīniskā uzraudzība

Ja darbi ir īpaši bīstami pagaidu darbinieku drošībai un veselībai vai prasa īpašu medicīnisku uzraudzību, ES valstis var aizliegt darbiniekus izmantot šiem darbiem. Ja pagaidu darbinieki tiek izmantoti šādu darbu veikšanai, darba devējam ir pienākums nodrošināt vajadzīgo īpašo medicīnisko uzraudzību, kura vajadzības gadījumā var turpināties arī pēc darba attiecību beigām.

Darba drošības un veselības aizsardzības dienesti

Organizācijas darba drošības un veselības aizsardzības dienesti ir jāinformē par pagaidu darbinieku nodarbināšanu.

Nodarbinātības aģentūras

ES valstu atbildība

ES valstis reizi piecos gados iesniedz ziņojumu Eiropas Komisijai par šīs direktīvas īstenošanu, tostarp parādot arī darbinieku un darba devēju viedokļus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1991. gada 15. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1992. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Pagaidu darbinieka līgums: darba līgums starp uzņēmumu, kas nodrošina darba ņēmējus īslaicīgiem darbiem (piemēram, nodarbinātības aģentūra), un darbinieku par darbu veikšanu kādā organizācijā šī uzņēmuma uzraudzībā.

Līgums uz noteiktu laiku (vai terminēts līgums): darba līgums, kas uz noteiktu laiku vai noteikta uzdevuma veikšanai noslēgts tieši starp darba devēju un darbinieku.

Pagaidu darbinieks: termins, kas šajā kopsavilkumā lietots skaidrības labad un kas attiecas uz personām, kuras strādā saskaņā ar kādu no divām iepriekš minētajām pagaidu darba attiecībām.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 91/383/EEK (1991. gada 25. jūnijs), kas papildina pasākumus, kuru mērķis ir veicināt uzlabojumus darba drošībā un veselības aizsardzībā attiecībā uz darba ņēmējiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku vai arī īslaicīgā darbā (OV L 206, 29.7.1991., 19.–21. lpp.)

Direktīvas 91/383/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 01.12.2016