Komiteju loma Eiropas Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanā

Pirms īstenošanas aktu pieņemšanas Eiropas Komisijai ir pienākums ierosināto tiesību akta projektu apspriest ar komiteju, kurā ietilpst visu ES valstu pārstāvji.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

KOPSAVILKUMS

Pirms īstenošanas aktu pieņemšanas Eiropas Komisijai ir pienākums ierosināto tiesību akta projektu apspriest ar komiteju, kurā ietilpst visu ES valstu pārstāvji.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu nosaka noteikumus par to, kā ES valstis kontrolē Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 291. pants). Šo kontroli īsteno ar t. s. “komitoloģijas” procedūrām, proti, Komisija katru īstenošanas akta projektu iesniedz komitejām, kuras veido ES valstu pārstāvji un kuras vada Komisija.

Atbilstoši Komisijas jaunākajam ziņojumam par izmaiņām komitoloģijas sistēmā ir aptuveni 300 komiteju, kuras darbojas praktiski visās ES kompetences jomās (it īpaši lauksaimniecības, vides aizsardzības, transporta, veselības un patērētāju aizsardzības u. c. jomās). 2013. gadā Komisija pieņēma vairāk nekā 1700 īstenošanas aktu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar regulu izveido divas procedūras, kas ļauj kontrolēt veidu, kā Komisija izmanto īstenošanas pilnvaras, kuras tai piešķīris likumdevējs.

Pārbaudes procedūra: to galvenokārt izmanto (i) vispārējiem pasākumiem un (ii) pasākumiem noteiktās politikas jomās (piemēram, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, veselībā, vides aizsardzībā, tirdzniecībā un nodokļu jomā).

Komisijas īstenošanas aktu pieņemšanai komitejā ir vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums (svērta balsošanas sistēma, kur par pieņemšanu jānobalso vismaz 16 no 28 ES valstīm un (1) tām jāpārstāv vismaz 65 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita). Komitejas negatīva atzinuma gadījumā Komisija var iesniegt tiesību akta projektu pārsūdzības komitejā, lai izvērtētu, vai turpināt pasākuma pārbaudi vai grozīt tekstu. Ja komitejas apspriežu rezultātā atzinums netiek sniegts, Komisija var pieņemt tiesību akta projektu saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem.

Konsultēšanās procedūra: to parasti izmanto visiem citiem īstenošanas pasākumiem (piemēram, atsevišķiem pasākumiem kultūras jomā). Komisija pēc iespējas ņem vērā komitejas atzinumu, ko pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu (balsojušo pārstāvju vairākums).

Eiropas Parlamenta un Padomes pārbaudes tiesības: ja pamataktu pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (visbiežāk izmantotā lēmumu pieņemšanas procedūra, ko izmanto vairākumā politikas jomu un saskaņā ar kuru Eiropas Parlamentam un Padomei ir vienāda ietekme), Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā darīt zināmu Komisijai savu uzskatu, ka īstenošanas akta projekts pārsniedz pamataktā Komisijai paredzētās īstenošanas pilnvaras. Šādos gadījumos Komisija pārskata īstenošanas akta projektu un lemj, vai to saglabāt, grozīt vai atsaukt.

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2011. gada 1. marta.

KONTEKSTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pants ļauj Komisijai pieņemt īstenošanas pasākumus tiesību aktam, kad ir nepieciešami vienoti īstenošanas nosacījumi. Pamataktā ir skaidri jāparedz Komisijas pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus.

Skatīt arī Eiropas Komisijas komitoloģijas tīmekļa vietni.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 182/2011

1.3.2011.

-

OV L 55, 28.2.2011., 13.-20. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums par komiteju darbu 2013. gadā (COM(2014) 572 final, 16.9.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 20.01.2015(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).