Netipiskie akti

Netipiskie akti ir Eiropas Savienības iestāžu pieņemtu aktu kategorija. Tie var būt saistīti ar Eiropas Savienības (ES) iekšējo organizāciju vai arī būt vispārpiemērojami konkrētās politikas jomās.

KOPSAVILKUMS

ĪSS APSKATS

Netipiskie akti ir ES iestāžu pieņemti akti. Tos sauc par netipiskajiem aktiem, jo tie neietilpst Līgumā par Eiropas Savienības darbību (288., 289., 290., 291. vai 292. pants) noteiktajās tiesību aktu kategorijās.

Tāpēc ir daudz dažādu netipisko aktu. Dažus no tiem paredz citi ES dibināšanas Līgumu panti, bet citu pamatā ir institucionālā prakse.

Netipiskie akti atšķiras pēc to piemērošanas, un tie lielākoties ir politiski akti. Tomēr daži no šiem aktiem ir saistoši, bet tikai ES institucionālās sistēmas ietvaros.

LĪGUMOS PAREDZĒTI NETIPISKIE AKTI

ES iestāžu reglamenti ir netipiskie akti. Dibināšanas Līgumos ir noteikts, ka ES iestādes pieņem savus reglamentus.

Reglamentos nosaka ES iestāžu organizāciju, darbību un iekšējos noteikumus. Tie ir saistoši tikai attiecīgajām iestādēm.

Dibināšanas Līgumi paredz pieņemt arī citus aktu veidus saistībā ar ES iestāžu politisko dialogu. Šie akti ir pamatā paredzēti, lai atvieglotu iestāžu darbību un sadarbību. Piemēram, saistībā ar starptautisko nolīgumu pieņemšanas procedūru Padome var pieņemt sarunu pamatnostādnes, kas Eiropas Komisijai jāievēro sarunās par nolīgumu noslēgšanu.

Iestādes var arī spert soli tālāk un organizēt sadarbību ar iestāžu nolīgumiem. Arī šie nolīgumi ir netipiskie akti. Tie var būt saistoši, bet tikai nolīgumu parakstījušajām iestādēm.

LĪGUMOS NEPAREDZĒTI NETIPISKIE AKTI

Katra ES iestāde ir izstrādājusi virkni instrumentu saistībā ar tās darbību.

Piemēram, Eiropas Parlaments savu politisko nostāju starptautiskā līmenī dažkārt pauž ar rezolūcijām vai deklarācijām. Tāpat arī Padome pēc tās sanāksmēm regulāri pieņem secinājumus, rezolūcijas vai pamatnostādnes. Ar šiem aktiem lielākoties pauž iestāžu viedokli par Eiropas vai starptautiskiem jautājumiem. Tie ir vispārpiemērojami, bet nav saistoši.

Arī Komisija pieņem dažādus īpašus netipiskos aktus. Tie ir paziņojumi, kuros lielākoties izklāsta jaunas politikas programmas. Komisija pieņem arī zaļās grāmatas, kas ir paredzētas, lai sāktu sabiedrisko apspriešanu par noteiktiem Eiropas jautājumiem. Komisija tās izmanto, lai savāktu nepieciešamo informāciju pirms tiesību akta priekšlikuma izstrādes. Pēc iepazīšanās ar zaļo grāmatu rezultātiem Komisija dažkārt pieņem baltās grāmatas, kurās izklāsta detalizētus priekšlikumus par Eiropas rīcību.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.11.2015