ES starptautiskās konvencijas un nolīgumi

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību 216. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pants

KAS ES LĪGUMOS IR TEIKTS PAR ES KONVENCIJĀM UN NOLĪGUMIEM?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Starptautiskie nolīgumi (konvencijas, līgumi)

Starptautiskos nolīgumus noslēdz ES, no vienas puses, un kāda cita starptautisko tiesību juridiskā persona, piemēram, valsts vai starptautiska organizācija, no otras puses. Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 216. pantā norādīti gadījumi, kuros ES ir pilnvarota noslēgt šādus nolīgumus. Pēc vienošanās un parakstīšanas un atbilstīgi attiecīgajam jautājumam var būt nepieciešama to ratifikācija ar kādu sekundāro tiesību aktu.

Turklāt starptautiski nolīgumi ar ārpussavienības valstīm vai ar starptautiskām organizācijām arī ir ES tiesību neatņemama daļa. Šie nolīgumi ir nošķirti no primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem un veido sui generis tiesību aktu kategoriju. Saskaņā ar dažiem EST spriedumiem dažos gadījumos tie var būt tieši piemērojami un tiem ir lielāks juridiskais spēks nekā sekundārajiem tiesību aktiem, kuriem ir jāatbilst minētajiem tiesību aktiem.

Turklāt LESD 207. pants nosaka ES tirdzniecības politiku — būtisku ES ārējo kompetenci un galveno elementu tās attiecībās ar pārējo pasauli.

Starptautisko nolīgumu piemēri:

Ja nolīguma priekšmets nav ES ekskluzīvā kompetencē, šis nolīgums jāparaksta arī ES valstīm. Šādus nolīgumus sauc par jauktiem nolīgumiem. Tas nozīmē, ka par līgumslēdzēju pusi ar ārpussavienības valstu līgumslēdzējām pusēm kļūst ne tikai ES, bet arī ES valstis. Saistībā ar jauktiem līgumiem dažkārt arī jāpieņem kāds iekšējs ES tiesību akts, lai noteiktu ES valstu un ES pienākumus.

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — V sadaļa: Starptautiski nolīgumi — 216. pants (OV C 202, 7.6.2016., 144. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — II sadaļa: Kopējā tirdzniecības politika — 207. pants (bijušais EKL 133. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 140.–141. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.03.2020