Starptautiskie nolīgumi un ES ārējā kompetence

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 3. pants

LESD 4. pants

LESD 207. pants

LESD 216. pants

KĀDS IR ŠO PANTU MĒRĶIS?

Ar tiem nosaka ES juridiskās pilnvaras risināt sarunas un noslēgt starptautiskos nolīgumus un (ekskluzīvo vai dalīto) kompetenci noslēgt šādus nolīgumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Starptautiski nolīgumi (konvencijas, līgumi)

ES ārējās kompetences

Ekskluzīva kompetence un dalītā kompetence

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Pirmā daļa — Principi, I sadaļa — Savienības kompetences kategorijas un jomas, 3. pants (OV C 202, 7.6.2016., 51. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Pirmā daļa — Principi, I sadaļa — Savienības kompetences kategorijas un jomas, 4. pants (OV L 202, 7.6.2016., 51.–52. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — II sadaļa: Kopējā tirdzniecības politika — 207. pants (bijušais EKL 133. pants) (OV L 202, 7.6.2016., 140.–141. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — V sadaļa: Starptautiski nolīgumi — 216. pants (OV C 202, 7.6.2016., 144. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.04.2020