Lisabonas Līgums

 

KOPSAVILKUMS:

Lisabonas Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu

KĀDS IR ŠĪ LĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Institucionālas izmaiņas

Eiropas Parlaments

Eiropadome

Sastāvā iekļaujot valstu vai valdību galvas, tas sniedz ES lielāku nepārtrauktību un koherenci. To formāli uzskata par ES iestādi, kas nosaka ES vispārīgos politiskos virzienus un prioritātes.

Tā ar balsu vairākumu ievēl priekšsēdētāju uz vienu atjaunojamu 30 mēnešu mandātu, aizstājot iepriekšējo sešu mēnešu rotējošo lomu.

Padome

Tā piemēro jaunus balsu vairākuma nosacījumus, kad pieņem tiesību aktus. Vairākumam ir nepieciešami vismaz 55 % no ES dalībvalstīm, kas pārstāv vismaz 65 % ES populācijas. Lai noraidītu ieteikumu, vismaz četrām dalībvalstīm jābūt pret.

Apspriežot tiesību aktu projektus un balsojot par tiem, tā satiekas publiski.

Eiropas Komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Eiropas Savienības Tiesa

Tās jurisdikcija ietver visas ES politikas jomas, izņemot kopējo ārpolitiku un drošības politiku.

Eiropas Centrālā banka (ECB)

ECB tagad ir oficiāli atzīta par ES iestādi, kas iekļauta Līguma par Eiropas Savienību (LES) 13. pantā.

Kopējā ārpolitika un drošības politika

Ar līgumu:

Citas izmaiņas

ES politikas

Iepriekšējo pamatstruktūru aizstāj jauna kompetenču izplatīšana:

Demokrātijas stiprināšana

Ar līgumu:

Izstāšanās no ES

Pirmo reizi Līgumā ir norādīta formāla procedūra ES dalībvalstij, kas vēlas izstāties no ES (LES 50. pants – skatiet kopsavilkumu 50. pantā par sarunām ar Apvienoto Karalisti (1)).

KOPŠ KURA LAIKA LĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas tika parakstīts 2007. gada 13. decembrī un stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī.

KONTEKSTS

Lisabonas Līguma galvenais iedvesmas avots ir Līgums par Eiropas Konstitūciju. Ar Konstitūciju tika paredzēts aizstāt ES dibināšanas līgumus ar vienu dokumentu. Tas tika parakstīts Romā 2004. gada 29. oktobrī. Lai Konstitūcija stātos spēkā, tā ir jāratificē visām (līdz tam brīdim) 27 ES dalībvalstīm (17 ratificējušas). Tomēr 2005. gadā to tautas nobalsošanā noraidīja Francijā un Nīderlandē.

Pretēji Lisabonas Līgums groza šos līgumus tieši tā, kā tas ir izdarīts ar Amsterdamas un Nicas Līgumiem. Tas ietver vairumu iestāžu un politiku reformu, kādas ir paredzētas ar Konstitūcijas līgumu.

GALVENIE TERMINI

Demokrātijas vienlīdzība: ES ir jāievēro savu pilsoņu vienlīdzības princips, kam ir jāsaņem līdzvērtīga attieksme no savām iestādēm, institūcijām, birojiem un aģentūrām (LES 9. pants).
Netiešā demokrātija: ES pilsoņus Eiropas Parlaments tieši pārstāv ES līmenī.
Līdzdalības demokrātija: ES pilsoņiem ir tiesības piedalīties ES lēmumu pieņemšanā un sadarboties ar ES iestādēm, piemēram, veicot pārrunas no pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuru locekļi tie ir.

PAMATDOKUMENTS

Lisabonas Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī (OV C 306, 17.12.2007., 1.–271. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.12.2017(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).