Kompetences sadalījums Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS

ES ir tikai tāda kompetence, kas tai piešķirta Līgumos (kompetences piešķiršanas princips). Saskaņā ar šo principu ES var rīkoties tikai to kompetenču robežās, ko ES valstis tai piešķīrušas Līgumos, lai sasniegtu tajos noteiktos mērķus. Kompetences, kas ES Līgumos nav piešķirtas, paliek ES valstīm. Lisabonas līgumā ir norādīts, kāds ir kompetenču sadalījums starp ES un ES valstīm. Šīs kompetences ir iedalītas 3 galvenajās kategorijās:

Trīsgalvenie kompetenču veidi

Īpaša kompetence

ES var veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka ES valstis koordinē savu ekonomikas, sociālo un nodarbinātības politiku ES līmenī.

ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku raksturo īpaša iestāžu sistēma, piemēram, ierobežota Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta dalība lēmumu pieņemšanas procedūrā un jebkādu likumdošanas darbību izslēgšana. Šo politiku nosaka un īsteno Eiropadome (ko veido ES valstu vai valdību vadītāji) un Padome (ko veido pa vienam pārstāvim no katras ES valsts ministra līmenī). Kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos ES pārstāv Eiropadomes priekšsēdētājs un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.

Kompetences īstenošana

ES kompetences īstenošanu nosaka divi pamatprincipi, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā:

Pēdējo reizi atjaunots: 26.01.2016