Likumdošanas procedūras

 

KOPSAVILKUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 289. pants

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 289. PANTA MĒRĶIS?

Ar to reformē ES iepriekšējo lēmumu pieņemšanas procesu, tādējādi stiprinot tās spēju pieņemt lēmumus un rīkoties.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 289. pants attiecas uz divu veidu likumdošanas procedūrām:

Parastā likumdošanas procedūra

Īpašas likumdošanas procedūras

Īpašas likumdošanas procedūras, kā jau norāda to nosaukums, ir parastās likumdošanas procedūras izņēmuma gadījumi. Tās izmanto noteiktās sensitīvākās politikas jomās. Atšķirībā no parastās likumdošanas procedūras LESD nav precīzi aprakstītas īpašas likumdošanas procedūras. Tāpēc šo procedūru noteikumus nosaka katrā atsevišķā gadījumā ar līguma pantiem, kuros noteikti to īstenošanas nosacījumi.

Īstenojot īpašas likumdošanas procedūras, praksē Padome ir vienīgais likumdevējs. Parlaments ir vienkārši piesaistīts šai procedūrai. Tādējādi tā uzdevumi atkarībā no konkrētā gadījuma ietver vienīgi apspriešanos ar to (piemēram, saskaņā ar LESD 89. pantu attiecībā uz policijas pārrobežu operācijām) vai piekrišanu (piemēram, saskaņā ar LESD 86. pantu par Eiropas Prokuratūru).

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Sestā daļa: Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi — I sadaļa: Noteikumi par iestādēm — 2. nodaļa: Savienības tiesību akti, pieņemšanas procedūras un citi noteikumi — 1. iedaļa: Savienības tiesību akti (289. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 172. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.10.2017