ES Līgumu pārskatīšana

 

KOPSAVILKUMS

Iespēja pārskatīt dibināšanas Līgumus ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai (ES). Tā ļauj pielāgot Eiropas tiesību aktu un politikas sistēmu, reaģējot uz jaunām problēmām, ar kurām saskaras ES. Lisabonas līgums paredz vienkāršotu pārskatīšanas procedūru un padara pārskatīšanu demokrātiskāku.

Pārskatīšanas procedūras ir aprakstītas Līguma par Eiropas Savienību 48. pantā. Neatkarīgi no izmantotās procedūras ES valstīm ir vienprātīgi jāvienojas par attiecīgo Līguma noteikumu pārskatīšanu.

PARASTĀ PĀRSKATĪŠANAS PROCEDŪRA

Parastā pārskatīšanas procedūra ir piemērojama Līgumu būtiskiem grozījumiem, piemēram, ES kompetenču paplašināšanai vai sašaurināšanai. Tas notiek šādi:

Jebkuras ES valsts valdība, Eiropas Parlaments vai Komisija var iesniegt Padomei priekšlikumu grozīt Līgumus; Padome šos priekšlikumus iesniedz Eiropadomei (Eiropadomi veido ES valstu un to valdību vadītāji), un par ierosināto procedūru paziņo arī valstu parlamentiem.

Ja Eiropadome pieņem pozitīvu lēmumu, tiek sasaukts Konvents, kuru veido valstu parlamentu pārstāvji, ES valstu vai to valdību vadītāji, Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvji. Konvents izskata grozījumu projektus un vienprātīgi pieņem lēmumus.

Padomes priekšsēdētājs sasauc ES valstu valdību pārstāvju konferenci, lai, savstarpēji vienojoties, pieņemtu grozījumus Līgumos. Grozījumi stājas spēkā tikai tad, kad tos ratificējušas visas ES valstis.

Pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas saņemšanas Eiropadome var nolemt nesasaukt Konventu, ja ierosinātie grozījumi nav ļoti nozīmīgi.

VIENKĀRŠOTĀ PĀRSKATĪŠANAS PROCEDŪRA

Ar Lisabonas līgumu izveido vienkāršotu procedūru, lai grozītu ES iekšējo politiku un darbību (piemēram, lauksaimniecība un zivsaimniecība, iekšējais tirgus, robežkontrole, ekonomikas un monetārā politika). Mērķis ir atvieglot tālāku Eiropas integrāciju šajās jomās.

Šī procedūra ļauj izvairīties no nepieciešamības sasaukt Eiropas Konventu un starpvaldību konferenci.

Eiropadome pieņem lēmumu vienprātīgi pēc apspriešanās ar Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku, ja paredzami grozījumi attiecībā uz monetāriem jautājumiem. Līgumu grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tos ratificējušas visas ES valstis.

Tomēr ar vienkāršoto pārskatīšanas procedūru nevar paplašināt ES kompetences.

Pēc 2008. gada banku krīzes vienkāršoto procedūru izmantoja, lai ar eurozonas valstu starpvaldību nolīgumu izveidotu Eiropas Stabilizācijas mehānismu. Ar Eiropadomes 2011. gada 25. marta lēmumu Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 136. pantam pievienoja šādu trešo punktu: “Dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, var izveidot stabilizācijas mehānismu (…)”, bet “(…) jebkādas nepieciešamās finansiālās palīdzības piešķiršanai saskaņā ar šo mehānismu piemēros stingrus nosacījumus.”

PĀREJAS KLAUZULAS

Pārejas klauzula ir otra vienkāršotā pārskatīšanas procedūra.

Vispārējā pārejas klauzula (LES 48. panta 7. punkts) atteicas uz šādiem diviem gadījumiem:

1.

Gadījumos, kad Līgumi paredz, ka akts ir jāpieņem ar vienprātīgu Padomes lēmumu, Eiropadome var pieņemt lēmumu, ar ko Padomi pilnvaro pieņemt lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu. Šī iespēja neattiecas uz lēmumiem, kas saistīti ar militāriem un aizsardzības jautājumiem.

2.

Gadījumos, kad Līgumi paredz, ka akts ir jāpieņem ar īpašo likumdošanas procedūru, Eiropadome var pieņemt lēmumu, ar ko atļauj pieņemt šādu aktu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Abos gadījumos Eiropadome pieņem lēmumu vienprātīgi pēc tam, kad ir saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu. Papildus tam katras valsts parlamentam ir tiesības iebilst un nepieļaut vispārējās pārejas klauzulas izmantošanu.

ELASTĪGUMA KLAUZULA (LESD 352. PANTS)

Ar šo klauzulu paplašina ES pilnvaras, ja ir nepieciešama rīcība, lai sasniegtu kādu no Līgumos noteiktajiem mērķiem, un tajos nav paredzētas vajadzīgās pilnvaras. Saskaņā ar šo klauzulu vajadzīgos pasākumus Padome pieņem vienprātīgi pēc Komisijas priekšlikuma un ar Eiropas Parlamenta piekrišanu. Šie pasākumi nevar būt par iemeslu ES valstu normatīvo aktu saskaņošanai jomās, kurās Līgumi neparedz šādu saskaņošanu.

Pēdējo reizi atjaunots: 17.11.2015